Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 15.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til NRK Lørdagsrevyen 2. mai 2009, der det kommer frem at Trondheim kommune kutter i tilbudet til rusmisbrukere, som følge av dårlig kommuneøkonomi. Dette medfører blant annet at 15 LAR-pasienter mister sitt tilbud. Undertegnede er sterkt bekymret for hva som vil skje med de som nå mister sitt tilbud.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse pasientene får nødvendig hjelp, og mener han Trondheim kommunes kutt i rusomsorgen er i tråd med Regjeringens lovnader?

Begrunnelse

Undertegnede viser til NRK Lørdagsrevyen 2. mai 2009, der det kommer frem at Trondheim kommune kutter i tilbudet til rusmisbrukere, som følge av dårlig kommuneøkonomi. Dette medfører blant annet at 15 LAR-pasienter mister sitt tilbud.
Fossen rusomsorg er et tilbud som har hjulpet svært mange tunge rusmisbrukere. Dette tilbudet blir nå lagt ned som følge av at Trondheim kommune sier opp avtalen.
Undertegnede frykter at dette vil medføre at en rekke pasienter blir drevet tilbake til et tungt narkotikamisbruk.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til hva han vil gjøre for å sikre at disse pasientene fortsatt får et adekvat og godt tilbud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten er godt kjent med ansvars- og oppgavefordeling mellom stat og kommune. Jeg kan derfor ikke kommentere Trondheim kommunes budsjettbehandling og hvilke prioriteringer som er gjort i kommunen.

På generelt grunnlag vil jeg vise til at kommunene har et stort og omfattende ansvar for oppfølging av personer med rusmiddelproblemer. Kommunenes ansvar for tjenester etter sosialtjenesteloven og kommunehelseloven finansieres i hovedsak av kommunenes frie inntekter, og rapportering viser at innsatsen har økt. Kommunene har hovedansvaret for tjenester til rusmiddelavhengige. Staten skal stimulere kommunene til å bygge kompetanse, bedre kvaliteten og støtte kommunene i utviklingsarbeid. Som del av Opptrappingsplan for rusfeltet ytes det en rekke tilskudd til blant annet LAR-arbeid, lavterskel helsetiltak, oppfølgingstjenester og forsøk med tillitspersonsordning. I tillegg er innsatsen gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse og Husbankens arbeid med å forebygge og bekjempe bostedsløshet viktig. Etableringen av NAV og innføringen av kvalifiseringsprogrammet vil også ha stor betydning for rusmiddelavhengige som ønsker rehabilitering.

For at tilbudet i kommunene skal bli bedre, er det også viktig at lokalpolitikerne tar ansvar og forankrer innsatsen politisk. Vi ser blant annet at arbeidet med å få flere kommuner til å ta i bruk rusmiddelpolitiske handlingsplaner skaper lokalt engasjement og økt oppmerksomhet om utfordringene.

Samtidig som tilbudet i kommunene styrkes, arbeider vi med å øke kapasiteten og kvaliteten på tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling. Jeg er ikke tilfreds med at NPR-rapporteringen viser at ventetiden øker, men samtidig viser også NPR-rapporten at flere ruspasienter får behandling enn før. Gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2009 har jeg stilt krav om at ventetidene til tverrfaglig spesialisert behandling og fristbrudd skal reduseres. Jeg vil følge nøye med på utviklingen i ventetider og fristbrudd.

Samlet sett gjøres det mye for å styrke rusfeltet slik at den enkelte bruker kan få et bedre og mer helhetlig tilbud. Jeg erkjenner at utfordringene på rusfeltet fortsatt vil være store. Det er derfor nødvendig at Opptrappingsplan for rusfeltet avløses av en ny, helhetlig og langsiktig plan. Jeg vil i arbeidet med en ny plan legge vekt på en bred involvering av alle berørte parter, herunder brukere, pårørende, frivillige aktører, fastleger, helseforetak, kommuner og private aktører. Gjennom arbeidet med å videreføre opptrappingsplanen og arbeidet med samhandlingsreformen skal regjeringen ha et fortsatt fokus på å redusere ventetider og en ytterligere styrking av tilbudet i kommunene.

Jeg er kjent med at Trondheim kommune har valgt å si opp en avtale med en privat rusinstitusjon, Fossen rusomsorg. Kommunen har opplyst at brukerne av dette stedet vil få alternativt tilbud i regi av Trondheim kommune. Jeg legger til grunn at kommunen følger det ansvaret den har etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven for å gi et forsvarlig og egnet tilbud. Videre at brukere som ønsker det får en individuell plan og gis et helhetlig og samordnet tilbud. Hvis brukerne ikke er fornøyde med tilbudet, kan de klage til Fylkesmannen. Det kan også være aktuelt å henvise brukere til vurdering for behandling i spesialisthelsetjenesten.