Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1140 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 19.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Ruseløkka skole i Oslo har utviklet et flott samarbeid med Den Norske Opera & Ballett, der skolegang og ballettundervisning kombineres. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått søknaden om fortsettelse av tilbudet med den konsekvens at et fremtidsrettet tilbud forsvinner. Begrunnelsen for avslaget skal visstnok være at det bryter med enhetsskoleprinsippet.
Vil statsråden engasjere seg slik at tilbudet kan bestå eller er statsråden enig i Fylkesmannens avgjørelse?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg vil innledningsvis vise til at det er et generelt mål for opplæringen at den i størst mulig grad skal tilpasses den enkelte elevs forutsetninger, evner og nivå. Dette prinsippet om tilpasset opplæring er nedfelt i både opplæringsloven og i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Fordi elever er ulike, må de få ulike utfordringer. Tilpasset opplæring innebærer å variere arbeidsmåter og organiseringen av undervisningen, og ha et øye for den enkelte elev.

Ruseløkka skole i Oslo startet høsten 2008 et tilbud med ballettundervisning for elever på åttende trinn. På bakgrunn av et skriftlig tilsyn, vedtok Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15. desember 2008 at tilbudet måtte endres eller stanses. Begrunnelsen for avgjørelsen var at tilbudet ikke er i samsvar med opplæringslovens § 8-2 om organisering av elevene. I følge bestemmelsen skal elevene til vanlig ikke organiseres etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Bare i særlige tilfeller kan gruppene eller klassene settes sammen på grunnlag av blant annet evnemessige forhold.

Oslo kommune har klaget på fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen ga ikke medhold i klagen, og har sendt saken til Utdanningsdirektoratet, som er delegert myndighet som klageinstans. Det er gitt utsettelse av iverksetting av vedtaket inntil klagesaken er endelig avgjort, slik at Ruseløkka skole kan opprettholde tilbudet med ballettundervisning så lenge klagesaken er til behandling.

Hvorvidt tilbudet ved Ruseløkka skole er i strid med opplæringsloven, skal Utdanningsdirektoratet nå ta stilling til.

Utdanningsdirektoratet har i brev av 18. mai til departementet pekt på at særlige hensyn knyttet til inntakskriteriene for høyere utdanning i klassisk ballett gjør seg gjeldende. Utdanningsdirektoratet ber i brevet om en vurdering fra Kunnskapsdepartementet om relevansen og eventuell anvendelsen av et slikt type hensyn som grunnlag for å fravike hovedregelen om sammenholdte grupper, jf. opplæringsloven § 8-2.

Kunnskapsdepartementet har nå gitt sin vurdering av saken i svarbrev til direktoratet. Det må etter Kunnskapsdepartementets syn legges avgjørende vekt på at det i det videre utdanningsløpet for klassisk ballett er gjort særskilte tilpasninger. Det er i forskrift om høyere utdanning gitt anledning til å gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag. Ved Kunsthøgskolen i Oslo er bachelorstudiet i klassisk ballett ”beregnet på unge talentfulle dansere som ønsker utdanning i klassisk ballett etter fullført grunnskole.[…]” Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse. I lys av dette finner departementet at hensynet til ballettelevenes fremtidige muligheter utgjør en særlig grunn til å fravike hovedkravet i oppl. 8-2, slik at tilbudet ved Ruseløkka skole kan videreføres.