Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1141 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 15.05.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Bodø Videregående Skole og de tre andre EASA-godkjente skolene i Norge som utdanner flymekanikere bl.a. til Luftforsvaret, har et akutt behov for å få på plass oppdatert flymateriell. F-5A jagerfly som Forsvaret forvalter vil være særdeles velegnet for disse skolene i undervisningsøyemed.
Vil statsråden nå sørge for å tilby disse skolene F-5A fly, slik at langt mer oppdatert flymateriell snarest kan komme på plass?

Begrunnelse

Luftforsvaret ved FLO har i snart 10 år jobbet med å avhende 15 F-5A jagerfly. Dette er flymateriell som er meget velegnet til undervisningsformål for de fire videregående skolene som utdanner flymekanikere i Norge. I dag er elevene henvist til å skru på gamle og nedslitte Starfightere fra -70 tallet. Fly som det etter hvert er blitt svært vanskelig å skaffe reservedeler til. Skolene har behov for oppdatert undervisningsmateriell, og behovet for at det fra statens side tas en avgjørelse på dette området er overmoden. Derfor er det nå nødvendig at Forsvarsministeren går inn i saken og sørger for å tilby skolene flymateriell som vil få en langt bedre anvendelse enn å være lagret.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. mai 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om å tilby F-5A til noen av landets videregående skoler i forbindelse med utdanning av flymekanikere.

I henhold til Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten er Forsvaret pålagt å avhende utrangert materiell på den måte som gir størst økonomisk utbytte for staten.

Forsvaret har i lengre tid forsøkt å avhende F-5 uten at forsøkene så langt har ført frem. For en tid tilbake signerte Forsvaret kjøpekontrakt med et amerikansk selskap som driver utvikling og testing innen luftfart, og som har hatt oppdrag for det amerikanske forsvaret i en årrekke. Det er i kontrakten satt en frist til september d.å. for gjennomføring av salget. Salget krever godkjenning både av amerikanske og norske myndigheter.

Dersom salget ikke skulle bli godkjent, vil skoler kunne få tilbud om overtakelse. Forsvaret har vært i kontakt både med yrkesskoler og museer om mulig overtakelse av F-5. Et tilbud til skoler vil imidlertid ikke være aktuelt før pågående salgsprosess eventuelt er terminert.