Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1148 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 08.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Er statsråden enig med ledelsen i Avinor om at de før sommeren vil vedta kortere rullebaner på 6 navngitte flyplasser, eller vil hun foreta seg noe for å unngå at dette skjer?

Begrunnelse

TV2 meldte i et nyhetsoppslag 1.mai 2009, at Avinor vil vedta og korte ned rullebanene på 6 flyplasser, grunnet nedgang i trafikken og dårlig økonomi.
Både finanskrisen og influensa-pandemien var nevnt som begrunnelse av konsernsjef Quale. Begge deler må sies å være av forbigående karakter, riktig nok med litt forskjellig tidsperspektiv. Det virker derfor merkelig at de vekstprognoser man tidligere har lagt til grunn fra selskapets side, (bl.a. sektorplanen mot 2030) nå blir forkastet. Forøvrig en vekstprognose på 2,3 % årlig som ble mer enn doblet i årene etter at sektorplanen ble lagt fram. Sikkerhet ved flyplassene er selvfølgelig 1 prioritet for selskapet, men det virker svært kortsiktig og på denne måte ekskludere flytyper og flygninger til varierende årstider og værforhold.
Dette er uansett en såpass politisk beslutning at den bør legges fram for Stortinget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen er opptatt av å ha et godt og tjenlig flytilbud i hele landet. Dette er en viktig del av Regjeringens satsing på å ta hele landet i bruk, og sikre vekst og utvikling i lokalsamfunn i hele landet.

Samfunnsoppdraget til Avinor er å drive et landsomfattende nett av lufthavner og en samlet flysikringstjeneste. Avinor skal selv i størst mulig grad finansiere virksomheten gjennom egne inntekter og intern samfinansiering.

Avinor står overfor store investeringer de neste årene, og har utfordringer med å finansiere alle investeringene. Utfordringene har blitt skjerpet ved at både antallet passasjerer og inntektene har falt den siste tiden som følge av den internasjonale finanskrisen. Dette fallet i antall passasjerer gir utfordringer både for flyselskapene og Avinor.

Avinor ble omdannet til et statsaksjeselskap i 2003, og er således ansvarlig for sine egne investeringer. Selskapet står nå overfor krevende avveininger mellom å foreta investeringer i prosjekt som sikrer den økonomiske bæreevnen til selskapet på lang sikt, og prosjekt som er nødvendige for at selskapet skal kunne ivareta samfunnsoppdraget på kort sikt. For meg er det viktig å understreke at tiltak som retter seg mot sikkerheten til de reisende, må prioriteres.

Avinor har vedtatt å utsette investeringer i sikkerhetsområder og lysanlegg på flere lufthavner. Dette er investeringer som er nødvendige for å oppfylle kravene i forskriften om utforming av store flyplasser. En utsettelse av investeringene kan føre til at Luftfartstilsynet stiller krav om kompenserende tiltak, noe som kan medvirke til å redusere transportstandarden på disse lufthavnene.

Jeg har bedt Luftfartstilsynet om å komme med en vurdering av saken. Jeg viser til Soria Moria-erklæringen som slår fast at flyplasstrukturen skal opprettholdes, og at Avinor må rette seg etter tydelige føringer frå eieren.

Jeg har tidligere varslet en stortingsmelding om virksomheten i Avinor nå i vår. Som følge av utviklingen den siste tiden er det nødvendig for meg å gå grundig gjennom rammevilkårene for Avinor, og vurdere disse opp mot de oppgavene selskapet er satt til å løse. Dette arbeidet er jeg i full gang med. Resultata av disse vurderingene vil jeg komme til i stortingsmeldingen.