Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1151 (2008-2009)
Innlevert: 08.05.2009
Sendt: 11.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hver eneste sommer er det lang ventetid for oppkjøring ved landets trafikkstasjoner på grunn av mange som skal ta oppkjøring, samtidig som det er ferieavviklingen for sensorene. I tillegg til oppkjøring på bil er det også mange som tar oppkjøring på både lett og tung motorsykkel. Når dette blir tatt opp sies det at man jobber med det for å hindre lange ventetider.
Kan statsråden nå garantere at lang ventetid ikke blir noe problem sommeren 2009?

Begrunnelse

Jeg har tidligere tatt opp problemet med lang ventetid for oppkjøring i skriftlig spørsmål nr. 813, (2008-2009). Statsråden svarte den gang at Statens vegvesen kontinuerlig arbeider med å redusere ventetiden for kandidatene, og at det gjøres en stor innsats for å rekruttere nye sensorer. Statsråden svarte også at det i forbindelse med resultatavtalene for 2009 er lagt opp til registrering av avvik to ganger i måneden distriktsvis, ikke bare for regionen samlet, og at dette vil bedre grunnlaget for oppfølging. Sommeren er erfaringsmessig en tid av året med lang ventetid for oppkjøring på grunn av ferieavvikling og at mange vil kjøre opp på moped og motorsykkel. Det er nå to måneder siden jeg stilte skriftlig spørsmål nr. 813 (2008-2009), og det er derfor god grunn til å følge opp for å høre om situasjonen frem mot sommeren er under kontroll.
Fremskrittspartiet fremmet i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2008-2009) forslag om at førerprøve kan gjennomføres i regi av trafikkskoler som godkjennes for dette, men forslaget ble med 65 mot 36 stemmer ikke vedtatt i Stortinget. Statsråden hevder i svaret på skriftlig spørsmål nr. 813 (2008-2009) at dette vil være i strid med tredje førerkortdirektiv, 2006/126/EF.
Dette overrasker meg, siden CIECA Road Safety Charter sier at CIECA-medlemmer for eksempel kan tillate at personer som var autorisert til å være sensorer, kan fortsette å være sensorer også etter at nye regler knyttet til direktivet har kommet på plass. Norge har åpenbart langt større handlingsrom når det gjelder ulike EU-direktiver enn det regjeringen forsøker å gi inntrykk av.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har det siste året vært et betydelig fokus på ventetid på praktiske førerprøve ved trafikkstasjonene.

Flere stortingsrepresentanter har tidligere i år stilt spørsmål om dette, og jeg har da redegjort nærmere for de tiltak som Statens vegvesen har iverksatt for å bedre på situasjonen. Jeg viser her til svar på spørsmål nr. 745 (2008-2009) og nr. 813 (2008-2009).

Jeg vil fremheve at mange trafikkstasjoner har en ventetid som er innenfor kravet fastsatt i avtaler mellom Vegdirektøren og regionvegsjefene. Det er likevel store utfordringer knyttet til ventetidsproblematikk, og særlig da ved trafikkstasjoner på Østlandet. Årsaken til dette skyldes i hovedsak at det vært mangel på kvalifiserte søkere til stillinger i Stor-Oslo distrikt. Dette har medført at kandidater som normalt ville avlagt prøve i Oslo-området i stedet benytter trafikkstasjoner i nærliggende områder. Disse stasjonene har ikke bemanning for å kunne avvikle den økte pågangen på en tilfredsstillende måte, hvilket har medført lange ventetider også der.

Ved de siste stillingsutlysningene har interessen for stillingene vært betydelig bedre. Dette har medført at Stor-Oslo distrikt nå har tilbudt 10 personer ansettelse. Noen av disse har allerede begynt i etaten.

Statens vegvesen må sikre at nye sensorer får tilstrekkelig opplæring til å ivareta kravene til likebehandling og rettssikkerhet for kandidatene. Dette vil nødvendigvis måtte ta en del tid og det kan dermed ikke forventes noen betydelig reduksjon av ventetidene på Sør-Østlandet før sommerferien. Jeg forventer imidlertid at ventetidene gradvis vil forkortes etter hvert som vi får en effekt av nyansettelsene i etaten.

Til forslaget om at trafikkskolene kan overta eksaminasjon av førerkortkandidater vil jeg bemerke at dette både vil kunne innebære en uheldig rolleblanding og også kunne være i strid med tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF). Direktivet fastsetter blant annet minstestandarder til innholdet i den framtidige sensorutdanningen, hvor formålet er å forbedre sensorenes kunnskaper og ferdigheter og på den måten sikre en mer objektiv vurdering av kandidater og en større harmonisering av førerprøvene. Jeg vil fremheve at det følger av direktivets vedlegg IV pkt. 2.1 e) et generelt vilkår om at en sensor i klasse B ikke samtidig kan være yrkesaktiv som trafikklærer på en trafikklærerskole. Direktivet gir ikke anledning til å fravike dette kravet.