Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1156 (2008-2009)
Innlevert: 11.05.2009
Sendt: 11.05.2009
Besvart: 18.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): EU er i ferd med å vedta at det skal være lovlig å slakte dyr uten at de er bedøvet først. Dette strider mot grunnleggende prinsipper i dyrevern og strider mot den oppfatning folk flest har om hvordan slakting skal foregå. Norge må nå gå i dialog med EU for å hindre at dette blir vedtatt.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at EU tillater slakting uten forutgående bedøvelse og er statsråden enig i at det er helt uaktuelt for Norge å tillate slik slakting dersom det skulle komme gjennom et EU direktiv?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: EU-parlamentet har behandlet Kommisjonens forslag til forordning om beskyttelse av dyr på avlivingstidspunktet. I sin uttalelse til Rådet anbefalte EU-parlamentet å frata medlemslandene mulighet til selv å bestemme om de skal tillate slakting uten bedøvelse av religiøse grunner. EU-parlamentets uttalelse er rådgivende, og det er Rådet som skal ta den endelige avgjørelsen. Jeg gjør det som er mulig for å påvirke Rådets beslutning. Norsk syn på dette spørsmålet er formidlet til Kommisjonen, samtlige medlemsland og sekretariatet og formannskapet i Rådet, i forbindelse med at forordningsutkastet og parlamentets kommentarer nå er under drøfting i Rådet. Jeg følger godt med på denne prosessen, og fortsetter å arbeide aktivt for å fremme norske myndigheters standpunkt når det gjelder avliving uten bedøvelse.

Den nye dyrevelferdsloven stadfester påbudet om bedøvelse før avliving. Bedøvelseskravet er begrunnet i klare vitenskapelige råd fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en rapport fra 2008, som også er fullt ut i samsvar med konklusjonen fra EFSA (EUs vitenskapskomité) i en rapport fra 2004.

VKM sier:

”På grunn av de alvorlige lidelsene dyr utsettes for i forbindelse med slakting uten bedøvelse, bør husdyr alltid bedøves før de avlives med blodtapping”.

Jeg er helt klar i mitt syn på at det ikke er ønskelig for Norge å endre på dette. Ingen endringer vil bli gjort så lenge det er politisk flertall for å opprettholde påbudet.