Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1158 (2008-2009)
Innlevert: 11.05.2009
Sendt: 12.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Sommerstengte fødeavdelinger er noe som bør unngås av hensyn til de fødende. Statsråden har tidligere sagt at det ikke skal være økonomi som skal være årsak til sommerstenging. Stavanger Universitetssykehus stenger Fødeloftet, en enhet for naturlig fødsel på sykehusets kvinne-barnklinikk, i fire måneder i sommer. Dette skaper usikkerhet og utrygghet hos vordende mødre.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tilbudet består, i sommer og i fremtiden?

Begrunnelse

I St.meld. nr.12 (2008-2009) omtales den type fødetilbud som fødeloftet er, som et bidrag til differensiert fødselsomsorg, med mulighet for individualisert omsorg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har bedt Helse Vest RHF redegjøre for planene for Fødeloftet.

Stavanger Universitetssykehus (SUS) har, som kjent, landets tredje største fødeavdeling med vel 4500 fødsler. Ved avdelingen er det bygd opp en enhet for differensiert fødselsomsorg – Fødeloftet, som har kapasitet på 500 fødsler. Av hensyn til ferieavvikling og vansker med å få rekruttert kvalifiserte jordmødre som ferievikarer har Fødeloftet årlig vært stengt i forbindelse med ferieavviklingen. Slik vil det også være sommeren 2009 hvor Fødeloftet vil være stengt fram til primo september 2009.

Ifølge Helse Vest RHF vil man med denne ferieorganiseringen få godt kvalifiserte jordmødre ved hovedfødeavdelingen og det vil her være anledning til naturlige fødsler og differensiert fødselsomsorg. Bl.a. vil det ved fødeavdelingen være 5 fødestuer som er utstyrt med badekar, og dette sammen med kompetansen til jordmødre gjør at en mener å kunne gi et alternativt og godt tilbud i forhold til naturlige fødsler ved fødeavdelingen sommeren 2009.

Helse Vest RHF har informert meg om at fødeavdelingen ved SUS er inne i en omstillingsperiode hvor man har tatt i bruk et nytt pasienthotell, samtidig som man har konkrete planer om å utvide aktiviteten ved Fødeloftet i løpet av høsten 2009. Ifølge Helse Vest arbeides det konkret med planer for å doble tilbudet til fødende ved Fødeloftet fra høsten av. Dette er i tråd med St.meld. nr. 12 (2008-2009) som påpeker at jordmorstyrte fødestuer i sykehus i tilslutning til større fødeavdelinger kan sikre et differensiert tilbud.

Jeg deler fullt ut representanten Høybråtens vurdering hva gjelder sommerstengte fødeinstitusjoner, og føringene som gjelder er kommunisert til de regionale helseforetakene i Oppdragsdokumentet for 2009. I år er det forøvrig svært få fødeinstitusjoner som har sommerstengt.

Jeg har tillit til at Stavanger universitetssykehus kan tilby de fødende et godt og individuelt tilpasset fødetilbud, herunder fødselshjelp med lite medisinsk intervensjon, i perioden Fødeloftet er stengt.