Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2008-2009)
Innlevert: 12.05.2009
Sendt: 12.05.2009
Besvart: 19.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden presisere at det skal være mulig for folkevalgte å besøke grunn- og videregående skoler, og at det er avgjørende viktig at skoler etterstreber åpenhet ift. folkevalgte og samfunnet for øvrig?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at fylkespolitikere fra Hedmark i brevs form har blitt nektet av hhv. fylkesråd og fylkessjef for videregående opplæring å besøke de videregående skolene i fylket.
I brevet anføres det, etter det undertegnede kjenner til, at det vil være uriktig å pålegge skoleledelsen å bruke tid på slike besøk sett i forhold til de primæroppgaver som skoleledelsen har.
Undertegnede mener dette er svært oppsiktsvekkende. Undertegnede viser til at folkevalgte i kommune- og fylkesstyrer er skoleeiere, og således har et stort behov for nær kontakt og dialog med de enkelte skoler. Undertegnede har problemer med å se rasjonalet for at ikke folkevalgte skal få muligheten til å besøke skoler på eget initiativ, for på denne måten å kunne utvide sin kunnskap. Det er avgjørende viktig at skoler og dets ledelse etterstreber åpenhet ift. folkevalgte og samfunnet for øvrig.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: På generelt grunnlag mener jeg at folkevalgte bør gis bred adgang til å besøke grunnskoler og videregående skoler, blant annet for å utvide sin kunnskap om skolen og den virksomheten som skjer der. Samtidig ser jeg ikke bort fra at det kan tenkes tilfeller der skoleledelsen ser tidspunktet for skolebesøk upassende og av den grunn må utsette eller avvise slike besøk.

Jeg vil understreke at skolen har viktige oppgaver knyttet til å gi elevene kunnskaper om de politiske partiene og bakgrunn for å ta egne standpunkter. Spesielt før valg mener jeg det er viktig at skolene slipper til folkevalgte og andre som vil informere elevene og være med på å motivere disse til å bruke stemmeretten sin.

Skolene må ha god anledning til å legge føringer for når besøk skal skje og i hvilket omfang. Men jeg er kritisk til at det fattes vedtak om at folkevalgte eller andre representanter generelt ikke skal ha adgang til å besøke skolene.