Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2008-2009)
Innlevert: 12.05.2009
Sendt: 12.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Bodø pågår det nå en sak etter at en person, som etter all sannsynlighet var psykotisk, drepte en av sine naboer. Den dreptes familie er opprørt over muligheten for å møte gjerningsmannen i nærmiljøet siden han ikke vil bli idømt en fengselsstraff.
Har statsråden forståelse for ønsket fra familien og at særreaksjonen vedkommende sannsynligvis vil bli dømt til bør skje et annet sted i landet, selv om Helse Nord har avvist dette av økonomiske hensyn, noe jeg mener er helt uholdbart?

Begrunnelse

Atter en gang er et menneske i psykisk ubalanse innblandet i et drap. Dagens regjering har hevdet at de ikke vil makte å komme problemet til livs men at vi må leve med en grad av sårbarhet i slike saker. I Tromsø ble 3 personer drept av en annen person med lignende problemer.
Familien til den drepte i Bodø har påpekt det sårbare i det at de kan bli utsatt for å møte gjerningspersonen dersom vedkommendes særeaksjon skal gjennomføres i samme by som drapet ble begått. De ønsker derfor, ikke minst for å ivareta den dreptes barn, at sanksjonen gjennomføres et annet sted i landet. Personlig mener jeg dette er et høyst legitimt krav selv om Helse Nord av økonomiske årsaker har uttalt at de ikke vil bidra til dette.
Statsråden har fremstått som både ærlig og engasjert og har i denne saken anledning til å vise at han bryr seg for de etterlatte. Det kan gjøres ved at Helse Nord instrueres.
Dersom det hadde vært snakk om en ordinær straffegjennomføring ville straffegjennomføringsloven ha vært benyttet. I denne saken er det kun statsråden de etterlatte kan sette sin lit til. Jeg imøteser derfor statsrådens svar med stor interesse.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Ellingsen tar her opp en faglig og etisk utfordrende problemstilling som de regionale helseforetakene skal håndtere i henhold til gjeldende lovverk og de årlige oppdragsdokument.

Jeg har i denne saken vært i kontakt med Helse Nord RHF som opplyser at de i denne saken har vektlagt følgende forhold i prioritert rekkefølge:

1. Sikre pasienten en god og adekvat psykiatrisk behandling og oppfølging.

2. Ivareta pasientens, pårørendes og evt. verges ønsker knyttet til behandlingssted.

3. Andre faktorer. Herunder hensyn til offerets familie og lokalmiljø samt driftsmessige forhold.

Ut fra en samlet vurdering har Helse Nord besluttet at pasienten skal få behandling annet sted enn i Bodø.