Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1167 (2008-2009)
Innlevert: 12.05.2009
Sendt: 13.05.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 19.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): På kysten i Sogn og Fjordane er det mange små øysamfunn. I desse kyst- og øysamfunna har fylkesmannen ei så restriktiv haldning til bygging i 100-metersbelte at det stoppar utbygging og vekst, noko som er godt dokumentert gjennom HAFS-Regionrådet.
Vil statsråden syte for at fylkesmannen i Sogn og Fjordane handsamar regelverket i plan- og bygningslova på ein slik måte at det ikkje hemmar utvikling og vekst i kystkommunane i fylket, noko som umogleg kan vere Regjeringa sin intensjon?

Begrunnelse

Sentrale Senterpartirepresentantar på Stortinget har ved fleire høve hevda at den nye plan- og bygningslova skulle gjere det enklare å få dispensasjon for bygging i 100-metersbelte i fylke som Sogn og Fjordane.
I det siste har det vist seg at dette ikkje stemmer.
I kystkommunane i Sogn og Fjordane er både lokalpolitikarane og folk flest frustrerte over den overstyring som fylkesmannen utøvar, med påstand om at ein har lova i hand.
Folk har i siste tida gjeve uttrykk for at dei er i ferd med å gje opp, og seier at dei vurderar å flytte frå desse kommunane og kanskje også ut av fylket.
Frå både Gulen, Solund, Askvoll, Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje er frustrasjonen stor, og folk spør seg om staten nyttar miljørestriksjonar i ein aktiv sentraliseringspolitikk.
Alle dei restriksjonar vi no ser innan miljøvern medførar ei negativ utvikling i kystsamfunna i Sogn og Fjordane.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet er stilt til Kommunal- og regionalministeren, men er overført til meg for besvarelse fordi det gjelder strandsonen.

Jeg er enig i at det er viktig å sikre utvikling og vekst i kystkommunene i Sogn og Fjordane, og det er ikke Regjeringens intensjon at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal hindre fornuftig næringsutvikling. Det er kommunene som har ansvaret for planleggingen etter plan- og bygningsloven. En viktig del av planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling, blant annet ved at det legges ut egnede næringsarealer. Kommunene skal i dette arbeidet samarbeide med fylkesmenn og fylkeskommuner, som har ansvaret for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesser blant annet knyttet til natur og miljø blir ivaretatt.

Strandsonen er av nasjonal betydning, og det er bakgrunnen for at det er et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet videreføres og strammes inn i den nye plandelen i plan- og bygningsloven. I forbindelse med ny lov har Regjeringen bestemt at det skal utarbeides statlige planretningslinjer for en geografisk differensiert strandsonepolitikk, som tar hensyn til ulikhetene langs kysten. Miljøverndepartementet arbeider med et utkast til retningslinjer, som skal sendes på høring før de vedtas. Etter retningslinjene vil det bli enklere å få tillatelse til å bygge i områder med mindre press på arealene, enn i områder der presset er stort.

Sogn og Fjordane er et fylke med mindre press på arealene, og der behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser er viktig. Nye etableringer må likevel vurderes konkret i forhold til hensynet til friluftsliv, naturvern, landskap, kulturmiljø og andre allmenne interesser.