Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1168 (2008-2009)
Innlevert: 13.05.2009
Sendt: 13.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er årsaken til at statsråden ikke fulgte de faglige anbefalingene fra Vegdirektoratet om å legge om bompengesystemet i Norge?

Begrunnelse

Innkreving av bompenger har vært et tema i Stortinget i flere anledninger. Venstre har alltid ment at innkreving av bompenger må gjøres så effektivt og pengebesparende som mulig. Det var også grunnen til at vi i Bondevik II regjeringen startet arbeidet med en nasjonal ordning med elektronisk "køfri"- billett på kollektivreiser. I Aftenposten mandag 11. mai går det frem at statsråden sier nei til et billigere bompengesystem. Dette er overraskende etter det svaret hun gav meg på en replikk i Stortinget den 26. januar i år. Jeg oppfattet svaret den gang som om statsråden hadde stor fokus på effektivisering, noe som vil føre til at mer av pengene går til vei. Svaret på min replikk var som følger:

"Eg deler representanten Tenden sitt syn og ynske når det gjeld ein effektiv bruk av pengane, og til liks med henne trudde eg og at AutoPASS-ordninga ville bety store innsparingar. Det vil nok AutoPASS-ordninga og gjere, men det har vist seg at det er arbeidskrevjande å gå gjennom alle bileta og sende ut alle fakturaene som ligg der. Så den store innsparinga som kanskje enkelte såg føre seg, har ein nok ikkje fått.
Det som no er interessant, er at fleire fylke tek til orde for å lage fylkesvise bompengeselskap. Buskerud og Hordaland er fyrst ute, og eg støttar aktivt opp om det. Eg vil og i tillegg sjå til at den bruken av pengar som er i bompengeselskapet, vert gjennomgått, og om me ikkje ser at me får ei meir effektiv avvikling av dette arbeidet, vil eg vurdere eit nasjonalt bompengeselskap".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til at bruk av bompenger har lange tradisjoner her i landet. Den lokale viljen og initiativet til å inngå spleiselag har medvirket til at en rekke vegprosjekter har blitt realisert tidligere enn om de kun skulle vært finansiert med statlige midler. Vi har dermed bl.a. kunne ta ut framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster på et tidligere tidspunkt.

Jeg er enig med representanten Tenden og Venstre som mener at innkreving av bompenger må gjøres så effektivt og pengebesparende som mulig. Det er viktig at mest mulig av de pengene som kreves inn, går til finansiering av veg. Dette er med på å sikre troverdigheten og legitimiteten til bompengeordningen.

Det er flere elementer som påvirker hvor mye innkrevingen av bompenger koster. Utvikling av nye teknologi med bl.a. helautomatiske bomstasjoner er med på å få kostnadene ned. Hvordan de ulike bompengeselskapene drives og organiseres, er elementer som også påvirker disse kostnadene. Hvis det finnes andre måter å organisere bompengeselskapene på som gir en mer effektiv innkreving enn i dag, er jeg positiv til det. Statens vegvesen utreder nå regionale bompengeselskap etter initiativ fra Buskerud og Hordaland.

Oppslaget i Aftenposten 11. mai 2009 som representanten Tenden viser til i begrunnelsen til sitt spørsmål, tar utgangspunkt i et forslag til takstforskrift fra Vegdirektoratet som skulle erstatte dagens takstretningslinjer for bompengeprosjekter. Forslaget har vært på høring og er sendt over til departementet. Her går bl.a. direktoratet inn for å innføre en flat rabatt på 10 pst. for alle som har brikke. Jeg har gjort en helhetsvurdering og mener bl.a. av hensyn til lokalbefolkningen og lokalt næringsliv at det er en fordel å ha en fleksibel rabattstruktur. Det er viktig at storbrukere, og da særlig næringslivet, har muligheter til å få høye rabatter slik at deres transportkostnader ikke blir for tyngende.