Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2008-2009)
Innlevert: 13.05.2009
Sendt: 13.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kommuner som har akseptert bompengefinansiering av en vegstrekning, må stille et garantiansvar ovenfor bankene. For byggingen av Hålogalandsbruen i Narvik vil garantien ligge rundt 1,5 mrd. kr. Samtidig er Narvik en av "Terra" kommunene med betydelige økonomiske utfordringer. Ved en innfrielse av et slikt garantiansvar vil dette ramme skole- og eldretilbudet i kommunen.
Vil statsråden garantere at innbyggerne ikke blir rammet ved en eventuell innfrielse av garantiansvaret?

Begrunnelse

Flere kommuner har gitt betydelige garantier ovenfor banker i forbindelse med bygging av bompengefinansierte vegstrekninger. Ofte er det betydelige beløp det garanteres for. I de fleste tilfeller vil en kommune som må innfri en slik garanti, ikke makte det uten at dette vil gi et betydelig dårligere tilbud til kommunens innbyggere. Mange av kommunene som har, eller er i ferd med å stille slike garantier, er Robek kommuner, som allerede i dag har problemer med å finansiere sine kommunale oppgaver.
I mange kommuner arbeides det med å etablere kollektivtilbud, slik at flere skal reise kollektivt, noe også staten støtter gjennom forskjellige ordninger. Finansieringen av vegstrekninger med bompenger er kalkulert med bakgrunn i trafikktall. Med en massiv satsing på utbygging av kollektivtilbudet vil trafikken reduseres. Hvis disse trafikktallene skulle bli redusert, vil inntektene til bomselskapet reduseres, noe som vil kunne føre til at garantiansvaret blir gjort gjeldene. Hvis en med bakgrunn i lavere trafikktall øker takstene, vil dette igjen føre til større avvisning og derved enda mindre trafikk, og derved større risiko for at garantiansvaret gjøres gjeldene.
Dette er selvfølgelig ikke et problem bare i Narvik, men vil kunne ramme mange kommuner i Norge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Finansieringsplanen til et bompengeprosjekt kan bestå av en rekke elementer. Det kan være statlig bidrag, kommunale og fylkeskommunale bidrag, andre typer bidrag og bompenger. Bompengeselskapet tar ofte opp lån til finansiering av prosjektet og bompengene som kreves inn, brukes til å betale renter og avdrag på lånet. I de fleste tilfeller stilles det garantier for lånet. Det er særlig fylkeskommuner og kommuner som gir denne type garantier.

En kommune eller fylkeskommunes garantiansvar innebærer et reelt ansvar, slik at kommunene/fylkeskommunene må være forberedt på at forpliktelsene utløses dersom dette viser seg å bli nødvendig. Så vidt meg bekjent har det ikke skjedd at det er brukt av den kommunale/fylkeskommunale garantien som er gitt til bompengeselskapene.

Skulle det oppstå problemer knyttet til bompengeselskapet sin evne til å betjene lånet, på grunn av inntektssvikt eller kostnadsøkning, er det flere virkemidler som iverksettes før det blir aktuelt for garantistene å gå inn. I første omgang kan man øke takstene og/eller forlenge innkrevingsperioden. I noen tilfeller er det betinget refusjon som også kommer til anvendelse før et garantiansvar utløses. For bompengepakker vil dessuten prosjektporteføljen kunne tilpasses.

For å sikre at fylker og kommuner har evne til å garantere, skal alle slike garantier godkjennes. Fylkeskommunale garantier godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet, og kommunale garantier godkjennes av Fylkesmannen.