Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1201 (2008-2009)
Innlevert: 18.05.2009
Sendt: 18.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden ta initiativ til at ordningen med åpne styremøter i helseforetakene hjemles i helseforetaksloven, og at det blir en tilsvarende lovhjemmel som også sikrer åpenhet for eiermøtene i helseforetakene?

Begrunnelse

Med virkning fra 1.januar 2009 trådte den nye offentlighetsloven i kraft. Den skal bidra til økt offentlighet i forvaltningen. En betydelig andel av det offentliges ressursbruk går til helseformål. Dette er også et område hvor det er stort engasjement og stor interesse knyttet til ressursbruk og prioriteringer. Blant annet derfor er det viktig med åpenhet rundt de beslutninger som foretas i helseforetakene. Departementet har instruert helseforetakene om at styremøtene skal være åpne. Det ville styrket denne ordningen om dette var hjemlet i helseforetaksloven. I dag oppleves det at ordningen med åpne styremøter praktiseres ulikt. Dette er en situasjon som krever oppfølging for å sikre åpenhet.
Det vil også være logisk at eiermøtene (foretaksmøtene) i helseforetakene holdes for åpne dører slik at det ble innsyn i de prioriteringer som foretas der. I eiermøtene fattes det viktige beslutninger og gis styringssignaler som har stor interesse for offentligheten.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helseforetaksloven regulerer ikke spørsmålet om åpne styremøter eller åpne foretaksmøter. Lovgiver har følgelig lagt opp til at styremøter og foretaksmøter kan være åpne for offentligheten, men helseforetaksloven stiller ikke krav om møteoffentlighet.

Helsetjenester er sentrale velferdsgoder, og hensynene bak offentlighetsprinsippet veier tungt på arenaer der det treffes beslutninger knyttet til forvaltningen av samfunnets ressurser og fellesgoder. Helseforetakene er derfor omfattet av offentleglova og dens bestemmelser om dokumentoffentlighet.

Etter at helseforetaksreformen ble innført, viste en gjennomgang foretatt våren 2003 at det hadde utviklet seg ulik praksis i helseforetakene med hensyn til praktisering av møteoffentlighet i styremøtene. Høsten 2003 besluttet derfor departementet, gjennom instruks, å stille krav til møteoffentlighet i styremøtene fra og med 2004. I tillegg til instruksen, ble det stilt tilsvarende krav i styringsdokumentene til de regionale helseforetakene. Unntak fra hovedregelen om møteoffentlighet krever kvalifisert begrunnelse.

Departementet har ikke stilt samme krav til møteoffentlighet ved foretaksmøter. Foretaksmøtets form åpner ikke på samme måte som styremøter for meningsutveksling og debatt. Jeg er i utgangspunktet av den oppfatning at offentlighetens interesse blir ivaretatt på en god måte gjennom dagens ordning og offentleglovas krav til dokumentoffentlighet ved foretaksmøtene. Det gis innsyn i foretaksprotokollene, og i tillegg publiseres disse på foretakets nettsider i etterkant av foretaksmøtene. Ved behandling av enkeltsaker som har stor offentlig interesse, blir det normalt sent ut pressemeldinger.

Jeg er enig i at regelen om at styremøtene skal være åpne for offentligheten, er prinsipielt viktig og at det er grunn til å lovfeste gjeldende rett på dette området. Jeg har derfor allerede tatt initiativ til å påbegynne et arbeid for å lovhjemle møteoffentlighet ved styremøter. I den forbindelse vil det også være naturlig å foreta en nærmere vurdering av hvordan møteoffentlighet praktiseres i foretaksmøter i helseforetakene og vurdere om det er behov for å lovregulere møteoffentlighet også for disse møtene.