Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1178 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 14.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Det nederlandske firmaet Heerema Group krever jobbing dag og natt i 12 timers økter fire uker i strekk av sine underleverandører og deres arbeidstakere i forbindelse med fjerning av plattformer på norsk sokkel. Oppdraget varer frem til 2014. Det er svært farlige stoffer involvert i arbeidet, herunder asbest.
Er arbeidstidskravet lovlig i henhold til norske regler, og hvilken offentlig myndighet har tilsynsansvaret for denne virksomheten?

Begrunnelse

Arbeidstakerorganisasjonen SAFE mener at plattformfjerning er Norges farligste yrke. Dette skyldes at det er en rekke farlige materialer involvert i arbeidet, blant annet asbest. Dette erkjenner også blant andre ConocoPhilips helt åpent. Det har vært flere dødsfall i forbindelse med liknende arbeid i utlandet.
Fjerning av plattformer vil bli en stor virksomhet på norsk sokkel i tiden som kommer. Petroleumsregelverket skal omfatte utbygging, drift og fjerning av plattformer på norsk sokkel. Petroleumstilsynet har imidlertid overfor SAFE gitt uttrykk for at fjerning av plattformer reguleres av sjøfartsregelverket.
KrF reagerer sterkt på de arbeidstidskravene som Heerema Group har stilt. Forskning viser at arbeidstakere som arbeider lange økter på nattestid generelt kan få svekket oppmerksomhet og arbeidsevne. Når vi samtidig vet at plattformfjerning er svært farlig arbeid som krever høy grad av aktsomhet, blir dette meget alvorlig.
KrF mener at det er avgjørende at de arbeidstakerne som skal utføre dette arbeidet må kunne være trygge på at virksomheten skjer under forsvarlige rammer og tilsyn. Vi spør oss om kravet Heerema Group har stilt er i henhold til norske regler, og om hvem som har tilsynsansvaret for virksomheten. Dersom det er slik Petroleumstilsynet hevder at det er Sjøfartsdirektoratet som er ansvarlig tilsynsmyndighet, stiller vi spørsmål ved hvorvidt Sjørfartsdirektoratet har kompetanse og ressurser til å følge opp denne virksomheten.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innledningsvis ønsker jeg å understreke at jeg selvsagt er enig i at arbeidstakere i Norge skal kunne være trygge på at virksomheten de arbeider i utføres under forsvarlige rammer. Dette er et krav som alle arbeidsgivere har et klart ansvar for å følge.

Arbeidet med opphugging av offshoremoduler kan omfatte både flytende innretninger og permanente innretninger, og opphuggingen mv. kan foregå både på land og offshore. Dette innebærer at arbeidet med opphugging kan falle inn under tre etaters myndighetsområder. Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for HMS-forhold i petroleumsvirksomheten, både offshore og på åtte landanlegg. Arbeidstilsynet har ansvaret for HMS-forhold på land. Endelig har Sjøfartsdirektoratet ansvaret for HMS-forhold innenfor skipsfarten dvs. ifm. forflytning av innretningene til land.

Når det gjelder denne konkrete saken har jeg vært i kontakt med Petroleumstilsynet som opplyser at fjerningsaktiviteten er petroleumsvirksomhet og omfattes av petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med underliggende HMS-regelverk. Petroleumstilsynet er altså tilsynsmyndighet for denne aktiviteten. Etaten opplyser at ConocoPhillips Skandinavia AS i april 2009 fikk samtykke til fjerning av syv innretninger på feltene Ekofisk, Eldfisk og Cod. Samtykket ble gitt på grunnlag av informasjon og dokumentasjon i søknaden, samt Petroleumstilsynets erfaringer med liknende aktiviteter. Dette samtykket omfatter den virksomheten som drives av Hereema Group.

Det å arbeide offshore med demontering av innretninger er en risikofylt arbeidsoperasjon. For at dette arbeid skal kunne foregå forsvarlig må alle aktiviteter være risikovurdert og nødvendige tiltak iverksatt av de ansvarlige aktørene. Risikovurderingene som er foretatt i denne konkrete saken omfatter sikkerhets- og arbeidsmiljømessige forhold som for eksempel fare for personell, helse- og miljøfarlige stoffer, løftearrangementer, beredskap mm. De planlagte arbeidstidsordningene var imidlertid ikke omtalt i søknaden. Petroleumstilsynet opplyser at det fra deres side ble lagt til grunn at den ”normale” arbeidstidsordningen for petroleumsvirksomheten til havs skulle anvendes. Denne omfatter 12 timers skift med to uker på og fire uker fri.

I denne konkrete saken bor arbeidstakerne på fartøyet som også skal utføre løfteoperasjonene under fjerningen. Fartøyet fungerer dermed som et flotell og er tilknyttet innretningen med broforbindelse. Alle arbeidstakerne som er involvert i fjerningsaktivitetene driver petroleumsvirksomhet og Petroleumstilsynet har som nevnt tilsynsansvaret for denne delen av virksomheten. For den delen av fartøyets personell som kun driver maritim virksomhet kommer relevant sjøfartslovgivning til anvendelse og Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet.

Ettersom det i stortingsrepresentantens henvendelse kommer frem opplysninger som kan tilsi at det for disse fjerningsoperasjonene legges til grunn arbeidstidsordninger som ikke er i tråd med hva som ellers praktiseres i norsk petroleumsvirksomhet til havs, har jeg bedt Petroleumstilsynet om å følge opp saken mot de ansvarlige på nytt, med sikte på å verifisere at skiftordningene er i samsvar med krav i regelverket.