Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1180 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 14.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Varebiler registrert mellom 2001-2007 lar seg ikke omregistrere til personbil pga krav om CO2-dokumentasjon. De har vært brukt som firmabiler i 3-5 år, og kan bli trygge familiebiler. Miljømessig er det bedre med transport av 6 personer enn 3. Etter at kombinertbil-klassen forsvant er det et udekket behov for større biler til småbarnsfamilier. En større personbil i den klassen koster 500-700.000 kr som er meget dyrt.
Vil finansministeren endre reglene så varebiler fra den perioden også kan omregistreres til personbil?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innenfor de begrensninger som ligger i veimyndighetenes regelverk kan et kjøretøy fritt bygges om fra en avgiftsklasse til en annen. Dette er først og fremst aktuelt for kjøretøyer som opprinnelig leveres som personbiler, men som bygges om til varebiler eller andre kjøretøytyper før registrering.

Finansdepartement har kontaktet Toll- og avgiftsdirektoratet, som igjen har kontaktet veimyndighetene for å avklare hvilke begrensninger som knytter seg til statusendring av kjøretøy registrert i perioden 2001 til 2007. Ved registrering av kjøretøy må det i utgangspunktet fremlegges dokumentasjon som viser kjøretøyets utslipp av CO2. For personbiler har dette vært et krav siden 2001, mens det for varebiler ble innført i 2008. Etter det departementet får opplyst gjelder dette kravet også når et kjøretøy, opprinnelig registeret som varebil, statusendres til personbil. Varebiler var som nevnt ikke omfattet av dokumentasjonsplikten før 2008, og for en del biler har det ikke vært mulig å framskaffe slik dokumentasjon. Statusendring har derfor blitt nektet. Dette er i utgangspunktet en ren kjøretøyteknisk problemstilling. Etter det jeg får opplyst har vegmyndighetene nå endret reglene, slik at kjøretøy med minst 3 års registreringstid kan statusendres uten at utslipp av CO2 eller andre avgasser kreves dokumentert.

I følge Stortingets vedtak om engangsavgift skal CO2 benyttes som grunnlag for avgiftsberegningen dersom opplysninger om dette kreves framlagt ved registrering. I motsatt fall skal avgiftberegningen skje på bakgrunn av kjøretøyets motorvolum. De avgiftsmessige konsekvenser av statusendring er regulert i engangsavgiftsforskriften kapittel 5. Dersom et kjøretøy endrer avgiftsmessig status før det har gått ti år siden første gangs registrering skal det betales tillegg i engangsavgiften. Tillegget skal utgjøre differansen mellom avgiften på det opprinnelige, og det endrede kjøretøyet, men med fradrag i avgiften basert på kjøretøyets registreringstid. Aldersfradraget er ment å avspeile verdifallet på et tilsvarende brukt kjøretøy i samme avgiftsklasse.