Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1185 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 03.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det har vært og er fortsatt knyttet stor usikkerhet og bekymring rundt Hurtigrutens fremtid. Landsdelsutvalget har fremlagt sine anbefalinger om seilingsmønster og kapasitet. Hele kyst og turist- Norge venter nå på at Staten skal avklare sin rolle mht kjøp av Hurtigrutens tjenester.
Vil Regjeringen fremme sak om "Hurtigruteavtalen" før valget, og er statsråden enig i at det både for Norgeskysten og Hurtigruten haster med å få på plass en ny avtale?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Staten inngikk i 2004 en avtale med de selskapene som seinere fusjonerte til nåværende Hurtigruten ASA om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes for perioden 2005 – 2012, etter at tjenesten hadde vært konkurranseutsatt. I en børsmelding i august 2008 opplyste selskapet at det ikke lenger kunne stå ved avtalen i sin nåværende form. På bakgrunn av dette opplyste departementet i St. prp. nr. 24 (2008-2009) at det vil sette i gang arbeidet med å forberede utlysing av tjenestekjøpet for kystruten, for å etablere en ny avtale. På grunn av Hurtigrutens vanskelige økonomiske situasjon, ble det bevilget en generell kompensasjon på 66 mill. kr til selskapet høsten 2008, i tillegg til ordinært tjenestekjøp, og dessuten akseptert reduserte seilinger vintermånedene uten trekk i kjøpsbeløp. Det ble og bevilget kompensasjon til dekning av kompensasjon for merutgifter som følge av innføring av NOx-avgift fra 2007.

Kjøp av sjøtransporttjenester skal konkurranseutsettes, og departementet arbeider med grunnlaget for konkurranseutsettingen av kjøpet sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (Kystruta). Arbeidet er imidlertid krevende, og det er derfor ikke mulig å presentere noen nærmere vurdering for Stortinget i vår.