Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1187 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I Trønderavisa 14. mai står det at to av tre kommuner er uten tilbud til demente. Da regjeringen kom med sin demensplan 2015 for halvannet år siden, uttalte daværende Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad at alle kommuner har plikt til å gi et dagtilbud til hjemmeboende demente.
Hva vil statsråden gjøre for at alle demente får et tilfredsstillende tilbud?

Begrunnelse

Det er iverksatt et arbeid med modellkommuner i Nord-Trøndelag, Flatanger, Snåsa, Verdal og Overhalla. Disse kommunene skal høste erfaringer og dele dem med andre. I Flatanger og Overhalla jobbes det med utredninger og diagnostikk. Kommunene i Nord-Trøndelag hører med blant de dårligste i klassen. Her mangler to tredeler av kommunene de tilbud/krav som er nevnt i kartleggingen. I den nasjonale kartleggingen er det Buskerud som kommer best ut. Det er store fylkesvise forskjeller. Mens 80 prosent av kommunene i Buskerud og Hordaland har tilbud for personer med demens, mangler 70 prosent av kommunene i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Aust-Agder slike tilbud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Oppslaget i Trønderavisa bygger, så vidt jeg forstår, på en rapport Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har utarbeidet, med data fra en kartlegging gjort i alle norske kommuner i 2007. Det er samme år som regjeringen la fram sin ”Demensplan 2015”. Rapporten beskriver derfor hvordan situasjonen var da arbeidet med gjennomføringen av Demensplanen startet, og viser hvor nødvendig det var å sette fokus på tilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Demensplanen har tre hovedsatsingsområder:

1. Dagaktivitetstilbud, som planen presist beskriver som ”Det manglende mellomledd i omsorgskjeden”.

2. Sykehjem og boformer tilpasset personer med demens og kognitiv svikt under overskriften ”Smått er godt”.

3. Økt kunnskap og kompetanse i form av informasjon, undervisning, veiledning, forskning.

Som stortingsrepresentant Skjelstad viser til, har regjeringen med Demensplan 2015 satt seg mange ambisiøse og tallfestede mål. Planen legger blant annet opp til at alle kommuner tilbyr tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens innen 2015. Slike dagtilbud skal bidra til meningsfulle og gode hverdager for den enkelte, og gir samtidig etterlengtet avlastning for mange pårørende som står i krevende og langvarige omsorgsoppgaver. Det er derfor gledelig at over 100 kommuner allerede er i gang med modellprosjekter knyttet til pårørendeskoler, dagtilbud og utredning og diagnostisering av demens.