Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1188 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Høgskolen i Hedmark har lagt frem en rapport som viser vesentlig skjevfordeling mellom høgskolenes basisbevilgninger. Høgskolen i Sør-Trøndelag kommer for eksempel ut ca 25 % dårligere i forhold til sammenlignbare skoler selv når man korrigerer for forskjell i studietilbud og skolenes størrelse.
Kan statsråden bekrefte at en gjennomgang av fordelingsnøkkel for basisbevilgninger til høgskolene blir en del av den utredningen som nå foregår i departementet?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Linda C. Hofstad Helleland til forsknings- og høyere utdanningsministeren om hva som inngår i Kunnskapsdepartementets evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, I spørsmålet vises det til en rapport framlagt av Høgskolen i Hedmark som viser skjevfordeling i basisbevilgningen til høgskolene.

Kunnskapsdepartementet er vel kjent med problemstillingen representanten reiser, og vi er i dialog med institusjoner som mener det er en urettferdig fordeling av basisbevilgningen. Kunnskapsdepartementets pågående evaluering av finansieringssystemet tar for seg alle elementer av finansieringssystemet og behandler således både de resultatbaserte komponentene og basiskomponenten. Resultatene av evalueringen vil legges fram for Stortinget i St.prp. nr. 1 (2009-2010).