Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:1190 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 25.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Hvilke konkrete planer har Regjeringen for å tilføre Sivilforsvaret nødvendige midler, slik at etaten kan ivareta sitt samfunnsoppdrag med nødvendig sikkerhet for mannskapene?

Begrunnelse

Sivilforsvaret kalles hvert år ut til omkring 300 innsatser, for å forsterke de instanser som har primæransvar for håndtering av store og spesielle hendelser. Sivilforsvaret var i 2008 en betydelig ressursleverandør ved rasulykken i Ålesund og ved skogbrannen i Froland. Froland-brannen viste imidlertid til dels alvorlig svikt ved Sivilforsvarets gamle utstyr og materiell. Mannskapene gikk sålene av feltstøvlene. Gamle brannpumper stanset under kritiske deler av innstasen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er behov for å modernisere og tilpasse Sivilforsvaret til dagens og fremtidens oppgaver. Sivilforsvarets samfunnsoppdrag har utviklet seg over tid, og Justisdepartementet ønsker et tidsriktig konsept i tråd med de samfunnssikkerhetsmessige utfordringer vi står overfor. Dette behovet er omtalt i St. melding nr 22(2007-2008) jf Inst. S. nr 85 (2008-2009). Erfaringer har vist at det bør finnes en statlig forsterkningsressurs som kan bistå ved redningsaksjoner og annen katastrofeinnsats.

For å tilpasse kapasiteten til behovet, sørge for et robust sivilforsvar og skape økt økonomisk handlefrihet, har Justisdepartementet foreslått en tilpasning og omstilling innen Sivilforsvarets organisasjon. Det er også kartlagt et investeringsbehov i Sivilforsvaret for å skifte ut gammelt utstyr og anskaffe materiell tilpasset dagens og fremtidens beredskapsutfordringer. Det er blant annet behov for å skifte ut den nå 30 år gamle uniformsmodellen for å ivareta de utfordringene norske værforhold gir og tilfredstilled dagens HMS krav.

Jeg er svært opptatt av sikkerhetsaspektet ved utstyrssituasjonen til mannskapene og det er et mål å utruste utrustet alle 8000 innsatsmannskaper med forsvarlig utstyr. Jeg har gitt klar melding om at ingen mannskap skal settes til risikoutsatte oppdrag uten at de har det sikkerhetsutstyret som er påkrevd for formålet. Jeg er derfor også helt klar på at Sivilforsvaret skal si nei til oppdrag dersom det påkrevde sikkerhetsutstyret ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette vil kunne medføre at Sivilforsvaret vil måtte si nei til noen flere oppdrag enn tidligere inntil utstyrssituasjonen er avklart.

Jeg mener derfor det er viktig å fase inn de tiltak som er foreslått i stortingsmeldingen på en hensiktsmessig måte. Regjeringen skrev i stortingsmeldingen at vi ville komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag i de årlige forslagene til statsbudsjett.

Som følge av merutgifter ifm. ødelagt utstyr under Frolandbrannen ble bevilgningen på kap. 451 post 01 i 2008 styrket med 4,2 mill kr. jf St. prp nr. 85 (2007-2008), Innst. S. nr. 53 (2007-2008). Dette muliggjorde at Sivilforsvaret fikk erstattet noe gammelt utstyr. Bevilgningen på kap. 451 post 01 for 2009 ble videre styrket med 5 mill. kr som en første oppstart av investeringene i Sivilforsvaret. Jeg er kjent med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i løpet av 2008 har etablert rammeavtaler i forbindelse med innkjøp av ny modell innsatsstøvler og hjelmer, og det er innkjøpt 5000 hjelmer og 3200 par støvler. Jeg er også kjent med at DSB har iverksatt et uniformsprosjekt, og er nå midt inne i en anbudsprosess der valg av leverandør vil bli foretatt i nærmeste fremtid. Innsatsbekledningen er den mest kostnadskrevende investeringen, og er samlet beregnet til opp mot 90 mill kr. DSB opplyser at det er lagt opp til at man vil ha en rammeavtale for anskaffelse av ny innsatsbekledning klar før sommeren. Det er planlagt et mindre avrop i 2009 innenfor DSB sin budsjettramme under forutsetning av valgt leverandørs muligheter til å levere i 2009. Spørsmålet om videre styrking av Sivilforsvaret, herunder utstyrsituasjonen for mannskapene vil bli omtalt i St.prp. nr 1 (2009-2010).