Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1192 (2008-2009)
Innlevert: 15.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er ønskelig å kutte uønskede utslipp fra drivstoff, så vel som å bruke energiressursene mer effektivt. Det finnes en rekke tekniske produkter og tilsetningsstoffer beregnet på å redusere drivstofforbruket og/eller uønskede utslipp. Produktene er utvilsomt av varierende kvalitet, som medfører en generell skepsis blant potensielle kunder.
Vil statsråden vurdere om SFT eller Enova kan utarbeide en informasjonstjeneste, hvor produkter som vesentlig forbedrer miljø- og energiytelser får et "godkjent" stempel?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har også merket meg at det tilbys en rekke produkter som skal kunne gi mindre drivstofforbruk eller mindre utslipp av ulike forurensende stoffer. Produsenter må selv kunne dokumentere og markedsføre sine produkters egenskaper. Samtidig er dette en aktuell problemstilling – at forbrukere har behov for relevant informasjon på mange ulike produktområder for å kunne foreta gode miljøvalg.

Jeg kan ikke se at dette vil være en naturlig oppgave for Statens forurensningstilsyn, ut fra SFTs ansvarsområde og oppgaver. En økt innsats på informasjon og veiledning kan imidlertid være aktuelt i annen sammenheng – noe i tråd med hvordan for eksempel Enova driver veiledning om sitt ansvarsområde innen stasjonær energi. Det må vurderes nærmere hvordan en slik forbrukerveiledning kunne bygges opp, for eksempel om dette kunne være en oppgave som Transnova kan ivareta, dersom Transnova videreutvikles til et større og permanent organ. Jeg vil ta det med meg dette temaet i mitt videre arbeid.