Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2008-2009)
Innlevert: 15.05.2009
Sendt: 18.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Trafikksikkerhetstiltak skaper livsfarlige situasjoner! I Bamble/Porsgrunn på E18, har utrykningskjøretøy nå store problemer med å komme frem på grunn av at det er satt opp midtdeler på veier hvor det kun er et smalt kjørefelt i hver retning uten veiskulder som gjør at utrykningskjøretøy kan komme forbi.
Er dette akseptabelt, og hva vil statsråden gjøre for å rydde opp?

Begrunnelse

Denne uken har Statens vegvesen i Telemark iverksatt bygging av trafikksikkerhetstiltak på deler av strekningen på E18 igjennom Telemark. Det er blant annet etablert (lave) midtdelere for å skille trafikken. Bakgrunnen for dette er at det har vært mange ulykker på strekningen. Dessverre viser det seg nå også at det etter at man har etablert de nye midtdelerne så har det bare på noen få dager skjedd en ulykke og flere nestenulykke. Undertegnede er også kontaktet av mange som daglig kjører på strekningen og som er svært bekymret fordi de ser mange farlige situasjoner, men som heldigvis så langt ikke har fått katastrofale konsekvenser ennå. I tillegg til dette har også utrykningskjøretøyene store problemer med å komme frem. I natt er undertegnede også gjort kjent med at det ble rapportert til AMK at man ble hindret i å komme frem på grunn av trafikken og de nye midtdelene som gjør det umulig å komme forbi trafikken. I verste fall kan midtdelerne slik de er etablert nå, føre til at liv går tapt fordi utrykningskjøretøy ikke kommer frem.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har siden i fjor sommer vært bestemt at det skal monteres en midtmarkering på E18 i Telemark fra Hovet til Riis. Dette er et strakstiltak som er iverksatt for å redusere antall møteulykker på strekningen etter at det skjedde to dødsulykker her sommeren 2008. Midtmarkering er en 9,5 cm høy og 27 cm bred gul ledeskinne som limes på den gule midtlinja, og det monteres hindermarkeringsskilt for hver 20. meter oppå denne.

Et midtrekkverk er det sikreste for å hindre møteulykker, men dette krever en vegbredde som gjør det mulig å passere et havarert kjøretøy. På smalere veger kan det legges en midtmarkering da ledeskinnen er overkjørbar i veldig lav hastighet, og dette muliggjør at kjøretøyer kan passere i en kritisk situasjon.

Det er gode erfaringer med et tilsvarende prosjekt med midtmarkering på E39 utenfor Kristiansand, der det har vært montert over en to km strekning i snart to år. På E18 Drammensbrua ble det også brukt midtmarkering i to år, under bygging av ny bru og rehabilitering av gammel bru.

Det er planlagt en rekke tiltak på E18 utover midtmarkering, bl.a. 2,3 km midtrekkverk av betong, vegrekkverk, skilting og vegetasjonsrydding. Gjennomføringen startet nå i mai 2009.

Statens vegvesen har hatt møte med utrykningsetatene i forkant av gjennomføringen av tiltakene og fått innsyn i problemstillinger rundt utrykningskjøring på veg med midtmarkering. UP var positive til tiltaket, brannvesenet mente at tiltaket var til å leve med, mens Bamble ambulanse var mot løsningen så lenge vegen ikke er bred nok til at det er mulig å passere kjøretøyer i samme kjøreretning.

I utgangspunktet skulle midtmarkeringen i sør starte i et kanalisert kryss ved Riis, men som et kompromiss i forhold til ambulansene ble strekningen med midtmarkering kortet inn med 1 km på den smaleste delen av E18.

Midtmarkering gir noe redusert fremkommelighet på tider med stor trafikk og utrykningskjøretøyene må følge køen til det blir mulig med forbikjøring. Av 3 delstrekninger på E18 blir den lengste sammenhengende strekningen med midtmarkering på 3,7 km, men midt på denne strekningen er vegen bredere med mulighet for forbikjøring. Ledeskinnen er også overkjørbar, men kun i veldig lav hastighet. Det vil selvfølgelig i normalsituasjonen være risikofylt å kjøre på venstre side av ledeskinnen.

Det er ikke noe godt alternativ å kjøre med to hjul på hver side av ledeskinnen da alle hindermarkeringene også må bøyes ned. Disse reiser seg imidlertid opp igjen når kjøretøyet har kjørt over dem.

Jeg er klar over at det kan oppstå situasjoner der det vil være noen problemer med fremkommeligheten, men totalt sett mener jeg tiltaket vil være til fordel for trafikksikkerheten. Det vil bli foretatt en evaluering etter et års tid.