Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1200 (2008-2009)
Innlevert: 15.05.2009
Sendt: 18.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): For at eldre samiske slagpasienter med talevansker (afasi) skal kunne få et best mulig rehabiliteringstilbud, så må de få behandling av helsepersonell med samiskspråklig kompetanse. Rehabiliteringsavdelinga ved Kirkenes sykehus er et tilbud for pasienter fra hele fylket og det må være et krav at det også er samisktalende personell ved ei slik avdeling. Det får konsekvenser for den enkelte slagpasient når han/hun ikke får behandling på sitt eget - og eneste språk.
Hva vil helseministeren gjøre med dette?

Begrunnelse

Jamfør NOU 1995:6 og handlingsplanen "Mangfold og likeverd," så skal den samiske befolkningen ha likeverdige helsetilbud som den øvrige befolkningen. Det må derfor gjøres noe med rehabiliteringstilbudet til de eldre samiske slagpasientene. Det er ikke tilfredsstillende slik det er i dag. Rehabiliteringsavdelinga ved Kirkenes sykehus gjør en utmerket jobb og de gjør så godt de kan også for denne pasientgruppen. Situasjonen slik den er i dag må også oppleves som veldig vanskelig for de ansatte.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er opptatt av at samiske brukere av spesialisthelsetjenester skal ha et tilbud som også tilfredsstiller krav om god kommunikasjon. Pasienter som er rammet av hjerneslag, og som har afasi, er en spesielt sårbar gruppe som har særlige behov for å kunne kommunisere på det språket som de behersker best.

For å bedre helsetjenestene for pasienter med hjerneslag, har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, behandling og rehabilitering. Nasjonale faglige retningslinjer er viktige normerende dokumenter for organisering av tjenestene og tilbudet til den enkelte pasient. Retningslinjene vil bli ferdigstilt i løpet av 2009, og vil være et viktig virkemiddel for å styrke tilbudet til denne pasientgruppen.

For å styrke tjenestetilbudet til samisk befolkning, arbeider Regjeringen nå med en handlingsplan for samiske språk, hvor det blant annet legges vekt på behovet for samisk språk- og kulturkompetanse i spesialisthelsetjenesten.

I mitt oppdragsdokument til de regionale helseforetakene har jeg de siste årene lagt til grunn at et overordnet mål for helsetjenestene er et likeverdig tilbud, uavhengig av etnisk bakgrunn. Helse Nord RHF har et klart ansvar for å ivareta tilbudet til den samiske befolkning i regionen. Samiske pasienters rett til, og behov for tilrettelagte tjenester skal etterspørres og synliggjøres i planlegging, utredninger og når beslutninger tas. Det skal etableres tolketjenester til pasienter som har behov for dette. Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for å styrke de ansattes språk- og kulturkompetanse knyttet til samisk befolkning.

Helse Nord RHF videreformidlet i 2008 og 2009 kravet om å styrke tilbudet til samisk befolkning i sitt oppdragsdokument til helseforetakene. Viktige faktorer for å sikre ivaretakelse av behovet for tilrettelegging er tolketjenester, styrking av kompetanse, bevissthet om behovet for samisk språk- og kulturkompetanse blant personellet og rekruttering av samisktalende personell.

Helse Nord RHF har i sin årlige melding for 2008 rapportert at samisk tolketjeneste er tilgjengelig på dagtid i Helse Finnmark. Utover den ordinære arbeidstid tilbyr Helse Finnmark tolketjeneste pr. telefon. Helse Nord RHF vektlegger at arbeidet med å bedre tolketjenestene til samisk befolkning er et viktig oppfølgingspunkt også i 2009. I sitt oppdragsdokument til Helse Finnmark for 2009 presiserer Helse Nord RHF at helseforetaket skal ivareta tolketjenester til pasienter med behov for tolking på samisk, øke andel samisktalende personell ved for eksempel å tilby kurs i samisk språk, synliggjøre at virksomheten har en tverrkulturell befolkning, f.eks. i stillingsannonser, ved skilting etc., og at helseforetaket skal samarbeide med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter) om kompetanseutvikling i egne tjenestetilbud.

Jeg har tillit til at disse tiltakene etter hvert vil begynne å virke, slik at også samiske slagpasienter med afasi får et best mulig tilbud ved Kirkenes sykehus.