Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2008-2009)
Innlevert: 18.05.2009
Sendt: 19.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Pasienttransport i Helse Nord er nå ute på anbud. Vilkårene for avtale oppfattes som svært ugunstige, særlig for drosjer i utkantstrøk. Dette gjelder særlig anbudsinnbydelsen for pasientreiser landeveis fra Helgelandsykehuset HF.
Mener statsråden at vilkårene er utformet på en slik måte at kvaliteten på transporttjenester ivaretas, og slik at også små drosjeselskaper kan delta?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Nord RHF har opplyst om at den refererte anbudsinnbydelse hadde anbudsfrist 19. mai 2009.

I grunnlaget for anbudsinnbydelsen la Helse Nord RHF særlig vekt på to forhold:

1. Sikre bredest mulig konkurranse, og legge til rette for at små aktører kan delta.

2. Sikre bedre kvalitet på tjenestene.

Når det gjelder det første forholdet, er det lagt vekt på å følge opp de anbefalinger som Konkurransetilsynet gir ved praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser, og spesielt i utfordrende anbudskonkurranser for pasienttransport i distriktene. I den omtalte anbudskonkurransen er det blant annet åpnet for at små transportleverandører som ikke har kapasitet til å dekke et helt anbudsområde (kommune), kan legge inn tilbud på deler av området med den kapasitet leverandøren har.

Det var som nevnt ovenfor en klar målsetting for Helse Nord RHF å sikre kvalitet på transporttjenestene, og konkurransegrunnlaget er derfor innrettet mot å stille større krav til kvalitet på tjenesten for de pasientene som trenger det mest av medisinske årsaker, og for de pasientene som reiser lengst. I dette ligger også at det ble stilt krav om at leverandøren skal bruke det beste transportmateriellet til disse pasientgruppene. Kvalitetskravene i anbudsgrunnlaget, herunder også normer for reise- og ventetid, ble for øvrig forelagt og behandlet i regionalt brukerutvalg før anbudskonkurransen ble utlyst.

Det er viktig at pasientenes rettigheter ivaretas i tråd med gjeldende regelverk på området. Helse Nord RHF arbeider målrettet for å følge opp kravene i regelverket, herunder regelverket om offentlige anskaffelser, og arbeider med å videreutvikle kvaliteten på pasienttransporten. Jeg er klar over at det er utfordringer knyttet til kravene i regelverket for offentlig anskaffelser på pasienttransportområdet sett i forhold til å opprettholde et godt offentlig transporttilbud i distriktene. Det er derfor etablert samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å vurdere hvordan disse hensynene kan ivaretas.