Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1204 (2008-2009)
Innlevert: 18.05.2009
Sendt: 19.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil en utbygging av industrianlegget til leiligheter med lease-back samt et tilpasset leilighetshotell være å betrakte som næring og at en derved ikke trenger bruksendring?

Begrunnelse

Selskapet (Ensy) flyttet sin produksjon ut av fabrikklokalene og til utlandet i 2005. Alle forsøk på å finne nye leietagere eller salg av eiendommen til industri og næringsformål har strandet. Anlegget er på ca 5000m2 beliggende på vestvendt sjøtomt på 17 000 m2. Tomten er omgitt av hytter på sør og nordsiden samt at det er gitt aksept for utbygging til bolig/hytter på østsiden. Det at tomten ligger midt i et fritidsboligområde vil også legge en føring på den industrielle bruken.
Arealet er i kommuneplanen definert som Industri/Næring.
Da Tysnes er en utpreget turistkommune med liten industriell aktivitet, ønsker selskapet å foredle anlegget til et leilighetskompleks med leaseback samt et leilighetshotell tilpasset det stedlige behov.
Selskapet har gjennom samtaler med ordfører fått klar melding om at kommunen ikke ønsker boliger på området - men industriell aktivitet, og at det er usannsynlig at de styrende organer vil gi aksept for en slik utnyttelse av arealet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Innledningsvis vil jeg bemerke at dette spørsmål er knyttet til en konkret sak, som jeg selvsagt ikke kan ta stilling til.

Generelt bemerkes at tillatelse til bruksendring er nødvendig når den nye bruken skiller seg fra den tillatte bruken, bl.a. vurdert ut fra arealplanen for området. Grunner til å kreve søknad om bruksendring er bl.a. at kommunen i en del tilfeller bør vurdere om det er behov for å stille krav til brukeren, sikkerheten i bygget el, eller om det er behov for tiltak som verner naboer og omgivelsene for øvrig mot uheldige konsekvenser.

Selv om formålet i kommuneplanen er generelt formulert (for eksempel industri/næring), kan både formålet slik det er angitt i reguleringsplanen, eventuelt underformål (f. eks. type næringsvirksomhet) og den aktuelle bruken kunne tilsi at det må søkes om bruksendring. Bruksendring kan altså være søknadspliktig selv om ny bruk kan ligge innenfor det overordnede formålet, særlig dersom det er mulighet for at ny bruk vil påvirke omgivelsene i større grad eller på annen måte enn den opprinnelige bruken. Det er behov for at kommunen får anledning til å vurdere slike forhold i den enkelte sak. Derfor ligger terskelen for søknadsplikt etter departementets vurdering relativt lavt. Dette betyr ikke at kommunen dermed kan avslå, avslag krever en avslagshjemmel.

Normalt vil en endring fra industri til bolig medføre søknadsplikt, men altså noe avhengig av hvor detaljert bruksformålet er formulert i plan, og om det i så fall dekker ønsket bruk. En omdanning fra industri til bolig vil innebære en endring for omgivelsene som kommunen må ha anledning til å vurdere. Dette kan gjøres ved søknad om bruksendring eller som søknad om dispensasjon fra gjeldende planformål dersom det er aktuelt, eller ved eget privat planforslag. Uansett er det kommunen som skal avgjøre den konkrete arealbruken.