Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1207 (2008-2009)
Innlevert: 18.05.2009
Sendt: 19.05.2009
Besvart: 25.05.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Ble det i forbindelse med forhandlingene med Irak om en returavtale for irakere som får avslag på asyl i Norge, tatt opp behovet for en avtale som gjør det mulig med en sikker retur av Mulla Krekar til sikre områder av Irak?

Begrunnelse

Fredag 15. mai ble det inngått en avtale om retur av irakere som får avslag på asyl i Norge. Regjeringen har i forbindelse med pressekonferansen gjort det klart at denne avtalen ikke vil få betydning for retur av Mulla Krekar. Spørsmålet baserer seg på hvilke forhold en må ha forsikringer om for å få til en retur av Mulla Krekar innenfor de internasjonale konvensjonene Norge har sluttet seg til, om disse forholdene ble tatt opp med Irakiske myndigheter i forbindelse med forhandlingene og om det er andre områder i Irak en Nord-Irak som kan være aktuelle for retur av Mulla Krekar.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den 15. mai i år undertegnet representanter for det norske og det irakiske utenriksdepartement en avtale om retur av irakere til Irak som har fått avslag på asyl i Norge.

Avtalen inngår blant Regjeringens tiltak for å redusere tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Fremforhandlingen av en slik avtale er et ledd i en ordnet oppfølgning av Regjeringens flyktningpolitikk.

Avtalen skal sikre en godt koordinert og human prosess for retur til Irak. Retur skal fortrinnsvis være frivillig og skal skje i henhold til gjeldende konvensjoner, som innebærer at Irak er forpliktet til å ta imot sine borgere.

Det har vært en prioritert oppgave for Regjeringen å få på plass en avtale om tilbaketakelse til Irak av asylsøkere som har fått avslag på sine søknader. Avtalen som nå er inngått, legger til rette for en ordnet gjennomføring av både frivillig og tvungen retur av personer som ikke lenger har grunnlag for opphold i Norge. Avtalen omfatter prinsipielt enhver irakisk borger som ikke lenger har grunnlag for opphold i landet, inklusive Mulla Krekar. Samtidig er det klart at tvungen retur til Irak av personer som kan tenkes å bli satt i forbindelse med terrorvirksomhet, reiser særlige spørsmål, som ikke løses gjennom en generell avtale om retur.

Retur kan bare finne sted når norske myndigheter har forvisset seg om at det ikke foreligger en reell risiko for at vedkommende utlending vil bli utsatt for grove menneskerettighetsbrudd.

Irak praktiserer fortsatt dødsstraff både sentralt og regionalt. Norge kan ikke utvise en utlending til et område der vedkommende kan utsettes for dødsstraff.

I saker med tilknytning til terrorbekjempelse blir det også spørsmål om kravene om beskyttelse mot tortur eller umenneskelig behandling i EMK og FNs torturkonvensjon kan anses å være tilstrekkelig ivaretatt. For å iverksette tvungen retur av personer som kan tenkes å bli satt i forbindelse med terrorvirksomhet, er det dessuten vesentlig at de interne ansvarsforhold i landet, gjeldende regler og ikke minst praksis, er tilstrekkelig klare. Både ut fra dagens lovgivning i Irak – men også sikkerhetssituasjonen – er det mitt syn at disse forutsetninger ennå ikke er oppfylt.

Når det gjelder eventuelle diplomatiske garantier som avgis for å sikre ivaretakelse av grunnleggende minimumsrettigheter, må det foretas en grundig vurdering. I større grad enn for iverksettelse av dødsstraff, kan spørsmålet om effektive garantier mot bruk av tortur eller umenneskelig behandling fortsatt reise vanskelige spørsmål, inklusive også muligheten for effektiv kontroll av etterlevelsen.

I forbindelse med forhandlingen av returavtalen har ikke enkeltsaker vært tatt opp. Den overordnede prioritet har vært å få på plass en generell returavtale som i prinsippet omfatter alle. Basert på en totalvurdering av situasjonen, anser jeg at forholdene fortsatt ikke ligger til rette for å innlede konkrete forhandlinger med sikte på iverksettelse av retur av personer som kan tenkes å bli satt i forbindelse med terrorvirksomhet til Irak.

Jeg følger dette sakskomplekset nøye og vil vurdere disse forholdene når vi har fått etablert et løpende samarbeid med kompetente irakiske myndigheter.