Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1208 (2008-2009)
Innlevert: 19.05.2009
Sendt: 20.05.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 27.05.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange taxibåteiere er bekymret for fremtiden til taxinæringen på sjøen med bakgrunn i de nye foreslåtte endringene fra Sjøfartsdirektoratet til ny forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående passasjerfartøy. Forslaget får store konsekvenser for taxibåtvirksomhet på sjøen. Ser statsråden disse problemene, og vil statsråden se nøyere på regelverket for å hindre de negative konsekvensene, ved nytt regelverk.
Vil man sørge for at dette ikke gjelder eksisterende båter, eller båter som ikke kan tilfredsstille kravene?

Begrunnelse

I skjærgården langs Telemarkskysten, i bl.a. Kragerø og Bamble, har man i dag et svært godt utbygd tilbud av mindre hurtiggående taxibåter. Dette er en viktig del av infrastrukturen langs kysten. Virksomheten er svært viktig både for fastboende, turister, samtidig som disse båtene også er en del av beredskapen på øyene i skjærgården. Det er derfor kommet mange bekymringsmeldinger i forhold til at Sjøfartsdirektoratet på nytt har fremmet forslag om å innføre HSC- koden som norsk forskrift. Forslaget går ut på å innføre DSC- koden for fartøy bygget før 30. juni 1998.
HSC- 94 skal gjelde for fartøy bygget etter 1. juli 1998 og HSC 2000 for fartøy som bygges etter forskriftens iverksettelse. For fartøy innført fra utlandet, fartøy som gjennomgår store ombygginger og fartøy i utenriksfart gjelder egne regler. Norske særregler som er gjort gjeldende for fartøy over 24 meter er også foreslått iverksatt også for hurtigbåter under 24 meter. Disse foreslåtte endringene vil kunne medføre store konsekvenser for videre drift av hurtiggående mindre taxibåter. Endringene vil bl.a. innebære at kostnadene ved innkjøp av denne typen båter vil bli langt høyere enn det de er i dag med nye krav til bl.a. dobbelt skrog osv.
Dette vil være krav som vil sørge for at mange ikke lenger kan klare å drive virksomheten sin videre pga. de økte kostnadene som kundene ikke vil betale for. Det er også viktig for alle de som har slike båter å få vite hva som skjer, og når. For slik situasjonen er i dag tør man ikke å bytte ut den båtene man bruker i dag, med nye fordi man er usikker på hvilke krav som kommer og hvor raskt de nye kravene skal iverksettes.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet som representanten Hoksrud stiller, hører inn under ansvarsområdet til Nærings- og handelsdepartementet.

EU-direktiv 98/18 er innført for å styrke sjøsikkerheten for passasjerskip i innenriks fart, og gjelder også hurtiggående passasjerskip. Direktivet ble gjennomført i norsk rett i år 2000, men Sjøfartsdirektoratet er av den oppfatning at gjeldende nasjonalt regelverk kan harmoniseres bedre med EU direktiv 98/18, som henviser til Hurtigbåtkoden (HSC-koden), vedtatt av IMO. Sjøfartsdirektoratet har derfor en tid, i nært samarbeid med næringen, vurdert en endring av regelverket og hvilke konsekvenser dette eventuelt kan få.

Jeg er opptatt av at vi skal ivareta våre EØS-forpliktelser, men også at vi må utnytte det handlingsrommet vi har ved gjennomføringen av slike forpliktelser. Samtidig er jeg klar over at det vil medføre ikke ubetydelige konsekvenser for næringen om Hurtigbåtkoden ble gjort gjeldende for mindre hurtiggående passasjerskip. Nærings- og handelsdepartementet har derfor en tett dialog med både Sjøfartsdirektoratet og næringen, og vi arbeider for å finne en best mulig løsning. Dersom utfallet blir at Sjøfartsdirektoratet fremmer en forskriftsendring, vil næringens synspunkter i høringen naturligvis bli nøye vurdert før det fattes en beslutning.