Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1211 (2008-2009)
Innlevert: 19.05.2009
Sendt: 20.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til mitt tidligere spørsmål om førerprøven. Det er åpenbart at Vegdirektoratet må gjennomføre en faglig samtale og gjennomgang med ledelsen ved Lillestrøm trafikkstasjon. Det må også opprettes en uavhengig klagenemnd for kandidater som stryker til førerprøven som ikke ligger i Vegdirektoratet.
Vil statsråden gjennomføre en faglig samtale og gjennomgang ved Lillestrøm trafikkstasjon, og vil statsråden opprette en uavhengig klagenemnd for kandidater som har strøket til førerprøven?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Hvert år avvikler Statens vegvesen i overkant av 110 000 praktiske førerprøver. Førerprøven har en svært viktig trafikksikkerhetsfunksjon. Den sørger for at kun kandidater som innehar et nødvendig minimum av kunnskaper og ferdigheter får ferdes alene på vegen. Det er viktig at sensor som fagperson får nødvendig tillit i utførelsen av sitt yrke.

Faglig kontroll av trafikkstasjonenes virksomhet skjer på flere måter. Ved klage på førerprøven blir klagen først behandlet ved det aktuelle regionvegkontor (underinstans), tas klagen ikke til følge blir klagesaken behandlet i Vegdirektoratet som klageinstans. Forskriftsfestede krav og retningslinjer knyttet til praktiske førerprøver har jeg redegjort for i svar på spørsmål nr. 1144 (2008-2009).

I forhold til den konkrete saken det refereres til, kan jeg opplyse at Vegdirektoratet har vært i kontakt med Lillestrøm trafikkstasjon flere ganger. Vegdirektoratet har i tillegg vært i kontakt med de to landsdekkende bransjeorganisasjonene Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trafikkforum, som organiserer majoriteten av trafikkskolene som benytter Lillestrøm trafikkstasjon. Medlemsskolene til de to bransjeorganisasjonene er godt fornøyd med det arbeidet som utføres på Lillestrøm trafikkstasjon. De er heller ikke kjent med at de trafikklærerne som framfører kritikken i media er tillitsvalgte for trafikkskolene, slik det anføres i avisen Romerikes Blad.

I svar på spørsmål nr. 1144 (2008-2009) har jeg redegjort for årsaken til at det ikke er klagerett på sensors skjønnsmessige vurdering. En eventuell uavhengig klagenemnd vil likeledes ikke kunne foreta en etterfølgende overprøving av sensors skjønnsutøvelse.

Førerprøven er å betrakte som en offentlig eksamen. Det er derfor naturlig å trekke paralleller til regelverket som gjelder for universitet og høyskoler. Også her har man unntatt enkelte vedtak fra klageretten. Dette gjelder bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, jf. Universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. For eksempel vil formelle feil som regel kunne påklages selv om selve vurderingen av eksamen ikke kan påklages. En praktisk førerprøve har manglende etterprøvbarhet fordi det trafikale miljøet er i kontinuerlig bevegelse, slik at det aldri vil være like forhold på to førerprøver.

På bakgrunn av ovennevnte er det hensiktsmessig å benytte interne kvalitets-styringsverktøy og sørge for god opplæring av sensorene. Jeg viser til at Statens vegvesen vil fortsette å følge opp forholdene ved trafikkstasjonene gjennom direktoratets interne rutiner.