Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1214 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 20.05.2009
Besvart: 02.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden ta ansvar og sørge for at turistbygda Geiranger og verdsarvområdet er sikra politi i årets turistsesong, og for fremtida, slik at det blir slutt på denne typen uverdige medieoppslag?

Begrunnelse

Nok en gang, og tradisjonen tro, kommer det oppslag i mediene om at turistbygda Geiranger - verdsarvområdet - skal stå uten politi i den mest hektiske tida på året. I går fortalte Sunnmørsposten at politiet har sagt opp leieavtalen på loka sine i Geiranger, og at de for første gang på lenge, heller ikke skal ha egne folk i turistbygda i sommer. Over hele landet ser vi nå at politiberedskapen bygges ned. Det er merkelig at styresmaktene, med justisministeren som den ansvarlige, vil ta en slik risiko som det er at Geiranger står uten politi når bygda eksploderer med tilreisende turister fra hele verden. Turister som kommer med opptil flere turistskip daglig, samt busslass og biler. Høyre forventer nå at Regjeringen tar ansvar en gang for alle, og sørger for at Geiranger og verdsarvområdet ikke risikerer å komme i en slik håpløst pinlig situasjon verken i år eller for fremtiden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet fra representanten Nørve er forelagt Politidirektoratet. I sin tilbakemelding opplyser Politidirektoratet at flere av presseoppslagene i media siste tiden, om politidekning i Geiranger i årets sommersesong er misvisende.

Området Geiranger vil i sommer bli dekket med dagpatruljer etter en oppsatt plan. Polititjenesten vil drives fra driftsenhet Stranda/Norddal og Sykkylven og ferievikarer er tilsatt for å styrke tjenesten i denne perioden. Videre vil mannskaper fra Utrykningspolitiet også ha sin tilstedeværelse i området i sommer.

Vi vet alle at turisttilstrømmingen til Geiranger er stor om sommeren. Fra Politidirektoratet/politimesteren i Sunnmøre rapporteres det at aktiviteten er av vesentlig positiv karakter og politioppgavene er erfaringsmessig få. Dette gjelder både i forhold til gjennomfarten av reisende og passasjerer fra cruiseskip. Politidirektoratet opplyser likevel at politiberedskapen i Geiranger sommeren 2009 ikke vil være vesentlig endret i forhold til tidligere år.

Når det gjelder politiets lokaler i Geiranger blir det opplyst at disse er lite i bruk og at politimesteren anser det verken praktisk eller økonomisk forsvarlig å beholde lokalene. Det er likevel ikke tatt standpunkt til avhending av lokalene inneværende år.

Som Justisminister er jeg opptatt av god politidekning, også i Geiranger. Politidekning er ofte et ressursspørsmål og er særlig krevende i forbindelse med ferieavvikling. Hvert politidistrikt får hvert år sin del av justisbudsjettet fra Politidirektoratet, etter en rammefordelingsplan. Midlene blir tildelt etter gitte kriterier, som justeres årlig i samsvar med endringer, blant annet i kriminalitetstyper og omfang, og endringer i samfunnsstrukturer. Politimesteren har et lokalt ansvar for å få mest mulig polititjeneste ut av tildelte midler. I den forbindelse kan det være klokt å se på hvordan politidistriktet arbeider og hvordan politidistriktet er organisert.

Det er ikke riktig som representanten hevder at politiberedskapen i Norge bygges ned, den rustes opp. Vi er alle enige om at Politi- og lensmannsetaten etter tusenårsskifte har utdannet for få politistudenter og at politidekning i noen distrikter og til spesielle tider har vært utfordrende.

Representanten Nørte skriver at ”Høyre forventer nå at Regjeringen tar ansvar en gang for alle”. En av de store utfordringer for politiet i Norge i dag er den forrige regjeringens manglende satsning på utdanning av politifolk. Det som ventet i regjeringskontorene på min første arbeidsdag som justisminister fra Høyre og de andre partiene i Bondevik II regjeringen, var forslag om kutt i politiets budsjetter.

For å ruste opp beredskapen i politiet trengs blant annet mer politifaglig utdannet personell. Det har denne regjeringen tatt på det største alvor. Etter en kraftig opptrapping skal det i 2009 det tas opp 552 elever ved Politihøgskolen, et rekordhøyt opptak. I denne regjeringens periode vil det bli utdannet over 600 flere politikvinner- og menn enn da Høyre satt i regjering.

Kortsiktig har denne regjeringen gjort flere grep for å lette på politiets hverdag og gjøre politiet bedre i stand til å tjene publikum. Blant annet er flere fengselsplasser er bygd, det digitale nødnettet er under utbygging, en DNA-reform er gjennomført og nye barnehus er åpnet.

Høyre mente under budsjettbehandlingen Høsten 2008 at det burde ansettes 160 sivile stillinger i politiet, og mente "et slikt løft ... er det viktigste tiltaket for å gi mer politikraft og trygghet for innbyggerne nå". Ved å tilsette flere sivile, kan polititjenestemenn raskt frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig utdanning. Senest i Regjeringens krisepakke i januar 2009 ble det bevilget midler til 460 nye sivile stillinger i politi- og lensmannsetaten, 300 stillinger mer enn det Høyre foreslo. Denne regjeringen leverer viktige resultater for mer trygghet og mindre kriminalitet.

Til orientering har Regjeringen økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009. Bare i 2009 er bevilgningene økt med over 1 milliard kr. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 460 mill. kr i inneværende år.

For Sunnmøre politidistrikt er bevilgningsøkningen i samme periode(2006-2009) 18, 1 millioner kroner.

På bakgrunn av de opplysninger jeg har fått fra Politidirektoratet og budsjettildelingen, mener jeg Sunnmøre politidistrikt er i stand til å gi god polititjeneste til publikum i Geiranger, også sommeren 2009.