Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 20.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Vil samferdselsministeren ta initiativ til å få til kollektivfelt på E18 mellom Oslo/Lysaker og Sandvika/Billingstad i Akershus, og hvor raskt kan dette skje?

Begrunnelse

I ettermiddagsrushet stamper de mange bussene i samme køen som privatbilene på E18 fra Oslo til Sandvika i Akershus. Dette fører til lav hastighet og lav regularitet i kollektivtransporten som benytter denne veistrekningen. I tillegg til den omfattende busstransporten til og fra Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier og Drammen, berøres også langrutene til Sørlandet og Vestlandet og mange mellomlange ruter blant annet timeekspressene til Notodden, Tjøme, Stavern, Hønefoss og Vikersund. Forsinkelsene som oppstår på den relativt korte strekningen mellom Oslo og Sandvika har dermed vidtrekkende konsekvenser og berører svært mange reisende. For lokalrutene kan konsekvensene være, i tillegg til at de reisende blir forsinket, at korrespondanser mellom buss og tog svikter, at returavgangen blir forsinket og at busstilbudet blir dyrere i drift fordi forsinkelsene krever flere busser og sjåfører. Køen og forsinkelsene er også en vesentlig stressfaktor for bussjåførene.
Det er i dag 3 felt på strekningen. I kjøreretningen mot Oslo er det sammenhengende kollektivfelt hele veien. Sammenhengende kollektivfelt er et konkurransefortrinn for kollektivtransporten. Nettopp god fremkommelighet for kollektivtransporten er av mange fagmiljøer, også Statens vegvesen, fremholdt som en av de viktigste faktorene for å øke kollektivtransportens attraktivitet og dermed stimulere til å bruke buss framfor privatbil.
Bussbransjen og aktørene i ekspressbussmarkedet har i møte med regjeringspartiene i Stortinget understreket viktigheten av sammenhengende kollektivfelt inn og ut av bykjernene, spesielt i Oslo.
Erfaringene med tilsvarende eller lignende endringer, tyder på at det å ta i bruk et kjørefelt som kollektivfelt ikke nødvendigvis gir vesentlige ulemper for øvrig trafikk. En av årsakene til at denne type endringer ikke nødvendigvis gjør situasjonen verre for øvrig trafikk, er effekten av mindre filskifting.
Det er svært viktig å etablere sammenhengende kollektivfelt på denne strekningen ut av Oslo, og det vil innebære en vesentlig forbedring for kollektivtransporten og de reisende. Samtidig vil det være en konkret og god måte å følge opp Regjeringens målsetting om å prioritere kollektivtransporten i byene. Dersom det er problematisk å etablere kollektivfelt på absolutt hele strekningen, vil utvilsomt en løsning på deler av strekningen være langt bedre enn dagens situasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: En godt virkende kollektivtrafikk som gjør at flere reiser kollektivt i stedet for å velge egen bil, bidrar til å fremme byenes funksjonsevne, redusere køer og tidsforsinkelser for alle og sist men ikke minst, at miljøet bedres gjennom lavere utslipp. Erfaringer viser at god framkommelighet for kollektivtrafikken er et godt virkemiddel for å endre trafikkfordelingen.

For Regjeringen er ombyggingen av E18 i Bærum et viktig kollektivtiltak. Regjeringen har i St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 lagt til grunn at transportsystemet i Vestkorridoren må utvikles med vekt på redusert trafikkvekst og vesentlig økt kollektivandel for å møte økende transportetterspørsel og ivareta miljøhensyn. Målet er å gi kollektivtrafikken og næringstrafikken bedre vilkår.

Tiltak i Vestkorridoren er høyt prioritert av lokale myndigheter og det er et sterkt press for å kunne starte arbeidene tidligst mulig i vegplanperioden. En systemanalyse som utgjør grunnlag for planprogram for kommunedelplan med tverrforbindelser gjennom Bærum, skal etter planen være ferdig våren 2009. Det er lagt opp til en framdrift i planleggingen som gjør det mulig å starte bygging av delprosjekter i korridoren i planperioden 2010-13. Dette arbeides det med i styringsgruppen for Oslopakke 3. Høystandard kollektivløsninger atskilt fra øvrig biltrafikk ligger inne i alle konseptene som vurderes.

Jeg har som representanten Truls Wickholm, stilt spørsmål om det er mulig å gjennomføre midlertidige tiltak for kollektivtrafikken mens man venter på de store løsningene for E18 i Bærum. Det er nærliggende å tenke omdisponering av dagens vegareal.

Statens vegvesen Region øst har ved flere anledninger og senest i 2007, foretatt modellkjøringer som ser på virkningen av å omregulere høyre felt på E18-strekningen Lysaker – Sandvika til kollektivfelt eller til sambruksfelt.

Ingen av løsningene har vist seg å gi tilfredsstillende resultater. Sambruksfelt har vist seg å gi dårligere resultater for alle parter. Analysene viser at man med kollektivfelt mellom Lysaker og Sandvika vil få bedre framkommelighet for både biler og busser på analysestrekningen. Analysene viser imidlertid at det vil oppstå en betydelig tilbakeblokkering for biler inn mot Oslo og inn i tunnelene (Granfosstunnelen og til dels Festningstunnelen). Dette vil i tillegg gi busstrafikken dårligere betingelser.

Statens vegvesen mener at det beste for å gi bussene økt framkommelighet er å fortsette arbeidet med punktvise tiltak på strekningen og eventuelle tiltak som bedrer avviklingen på strekningen generelt. Den pågående systemanalysen viser til at det på kort sikt bør arbeides med mindre tiltak i sidevegene. Tiltak vil bli foreslått i handlingsprogrammet for 2010-13 som er til utarbeidelse i styringsgruppen for Oslopakke 3.

Selv om jeg er grunnleggende enig i representanten Wickholms synspunkter om behovet, kan jeg ikke se at trafikkanalysene har vist virkemidler som kommer behovet tilstrekkelig i møte.

På dette grunnlaget finner jeg det ikke riktig å ta initiativ til nye utredninger av kollektivfelt på strekningen Lysaker til Asker nå.

Jeg vil avslutningsvis minne om at Jernbaneverkets arbeid med dobbeltspor nærmer seg ferdigstillelse. Allerede i 2012 vil en sterkt forbedret jernbanetrafikk på strekningen gi et bedre kollektivtilbud på strekningen. Mitt håp er at det skal lokke nye trafikanter til å reise kollektivt og at dette kan gi bedre forhold for alle på E18.