Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 22.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2008-2009) vil staten påføre Oslopakke 3 en stor del av finansieringen av E16 Sandvika - Wøyen.
Hva er bakgrunnen for dette?

Begrunnelse

Oslopakke 3 bygger på den historiske tverrpolitiske enigheten mellom Oslo og Akershus. Det er en svært skjør enighet der alle parter og begge fylker har måtte både gi og ta. I denne tverrpolitiske enigheten ligger ikke strekningen E16 Sandvika - Wøyen inne. Det vil si at staten her påfører denne bompengepakken en ekstra kostnad i en ellers så krevende situasjon med blant annet store kostnadsoverskridelser på det statlige prosjektet Ulven - Sinsen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I det lokale forslaget til Oslopakke 3 som ble behandlet i Akershus fylkesting og Oslo bystyre høsten 2006, er det vist en utbyggingsskisse fram til 2027. I denne skissen er det foreslått oppstart av E16 Kjørbo – Wøyen i planperioden 2010-2013. På kartskissen i saksframlegget er prosjektet omtalt som E18 Vestkorridoren inkl. E16 Sandvika. Styringsgruppen for det lokale forslaget til Oslopakke 3 har i sitt grunnlag for pakken (datert 26. mai 2006), foreslått å prioritere 1 050 mill. 2006-kr til prosjektet E16 Kjørbo – Wøyen i 2010-2013. Styringsgruppen har i tillegg omtalt kobling mellom ny E16 og ny E18 i Sandvika som et mulig oppstartspunkt for arbeidene med E18 Vestkorridoren.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 er prosjektet omtalt som E16 Sandvika – Wøyen, og det er prioritert statlige midler til prosjektet i perioden 2010-2013. Det er ikke gjort endringer i prosjektformål eller prosjektavgrensing. Prosjektet er for øvrig nærmere beskrevet i St.meld. nr. 17 Om Oslopakke 3 trinn 2 (2008-2009) s. 15.