Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 22.05.2009
Besvart: 28.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Flere steder i Hedmark hindres nå byggeprosjekter som har bred lokal tilslutning av "forskrift om rikspolitiske bestemmelse for kjøpesenter" og fylkesmannens innsigelser til byggeplanene. Disse sentraene ligger innenfor det alle anser som sentrumsområder. Normal utvikling og virksomhet i flere regionsentra i fylket hindres og stoppes.
Vil statsråden ta initiativ til å fjerne forskriften når han ser hvor skadelig dette er for utvikling av de viktige regionsetraene i et distriktsfylke som Hedmark?

Begrunnelse

Det har vært stort fokus på byggenæringens pressede situasjon både i krisepakker og den generelle debatt. Det er i dette lys underlig at ikke regjeringen tar initiativ til å fjerne forskrifter som i dagens situasjon er med på å stoppe byggeaktivitet som er klar til å bli satt i gang.
Prosjektene har stor lokal tilslutning og fått tilslutning i kommunestyrene lokalt og er innenfor de krav som lokale planer og reguleringer setter. De illustrerer dermed også hvordan det lokale folkevalgte nivå kan overprøves av det statlige byråkrati gjennom fylkesmannens innsigelsesrett.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forskrift for rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 1. juli 2008. Formålet med bestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, unngå handelsetableringer som fører til byspredning og økt bilavhengighet samt å begrense klimagassutslippene. Dette er nasjonalt viktige politiske føringer som skal ivaretas i lokale og regionale planer.

Forskriften er en oppfølging av rikspolitisk bestemmelse om midlertidig forbud mot etablering av eksterne kjøpesentre i perioden 1999 – 2004. Oppfølgingen ble varslet i St.meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, og den fikk tilslutning fra Stortingets flertall. Et bredt flertall gav også sin tilslutning til bestemmelsen da den var på høring.

Bestemmelsen fastlegger at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke omfattes av slike godkjente planer, vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt før godkjent plan foreligger.

Forskriften har en varighet på inntil 10 år eller til den avløses av regional planbestemmelse i henhold til ny plan- og bygningslov. Fylkesmannen har fått delegert myndighet til å håndheve bestemmelsen.

Hedmark fylke har ikke godkjent fylkes(del)plan med retningslinjer for handel og senterstruktur. Dette innebærer at bestemmelsen om maksimalstørrelse må følges.

Jeg forutsetter at fylkeskommunen i samarbeid med andre regionale myndigheter, kommunene og næringslivet utarbeider en regional plan med lokalt tilpassede retningslinjer som kan legges til grunn for den videre senterstruktur og handelsutvikling i fylket. En slik plan vil dermed kunne avløse den nasjonale forskriften og bidra til å støtte utviklingen av attraktive byer og steder i Hedmark, sikre mer bærekraftige areal- og transportløsninger og gi næringslivet forutsigbare rammebetingelser.

Jeg ser derfor ingen grunn til å fjerne forskriften.