Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1226 (2008-2009)
Innlevert: 22.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Besvart: 03.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden vurdere om det kan innføres en lovhjemmel, eller gjøres andre grep, slik at nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes vederlagsfritt til viktige veiformål?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 60/Innst. S. nr. 111 (1988-89) som bl.a. omhandler nedleggelse av jernbanestrekningen fra Kragerø til Neslandsvatn st. i Drangedal fastsetter også Stortinget retningslinjer for avhending av eiendom i forbindelse med nedleggelse av jernbanen.
Stortinget vedtok 30. mars 1989 følgende:

"Eiendommer med ingen eller liten alternativ verdi og som NSB ikke lenger har bruk for, eller eiendommer som i sin helhet fortsatt skal nyttes til samferdselsformål til erstatning for nedlagt jernbanetrafikk, overføres vederlagsfritt til de berørte kommuner i samsvar med tidligere praksis."
Dette vedtaket er ikke opphevet, men Samferdselsdepartementet sier i brev til Kragerø kommune i mars 2003: "Etter Samferdselsdepartementets vurdering kan det likevel sies at disse retningslinjene indirekte ble opphevet gjennom Stortingets beslutning om å gjøre NSB om til særlovsselskapet NSB BA."

Dette skjedde ved behandlingen av St.prp. nr. 2 (1996-97)
Drangedal kommune arbeider nå med en reguleringsplan for området ved Neslandsvatn st.
På en ca 2 km lang strekning ligger det nedlagte jernbanesporet helt parallelt med fylkesveien, og bruk av jernbanesporet er eneste mulighet for å få laget en høyst påkrevet gang/sykkelvei.
For å få realisert gang/sykkelvei i området vil det være av avgjørende betydning at jernbanetraseen kan benyttes vederlagsfritt i tråd med Stortingets intensjon bak vedtaket i 1989.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det framgår av begrunnelsen at spørsmålet har sammenheng med at Drangedal kommune i Telemark arbeider med en reguleringsplan for området ved Neslandsvatn st. På en ca 2 km lang strekning ligger et nedlagt jernbanespor helt parallelt med fylkesveien og bruk av dette er eneste mulighet for å få laget en høyst påkrevet gang/sykkelvei. Det framgår at for å få realisert planene om gang/sykkelvei i området vil det være av avgjørende betydning at jernbanetraseen kan benyttes vederlagsfritt. I denne sammenheng vises det til St.prp. nr 60/Innst. S. nr. 111 (1988-1989) hvor Stortinget fastsatte retningslinjer for avhending av jernbanegrunn i forbindelse med nedlegging av sidebaner, herunder Kragerøbanen, hvor den aktuelle jernbanestrekningen inngikk.

Jeg gjør oppmerksom på at Samferdselsdepartementets brev til Kragerø kommune av mars 2003 vedr. vederlagsfri overføring av grunn til kommunen som det henvises til i begrunnelsen, gjaldt eiendom som eies av NSB AS. Det er korrekt at ovennevnte retningslinjer ble opphevet for eiendommer som eies av NSB som følge av omorganiseringen av NSB til selskap. Ved etableringen av åpningsbalansen for det nye selskapet inngikk fast eiendom som ble forvaltet av NSB og som fortsatt skulle eies av det nye selskapet, som et tinginnskudd og utgjorde en viktig del av egenkapitalen til det selskapet.

For driftsavhengige eiendommer knyttet til jernbaneinfrastrukturen som ble skilt ut fra NSB og lagt under Jernbaneverket (nytt forvaltningsorgan for jernbaneinfrastrukturen som ble skilt ut fra NSB ved selskapsdannelsen), brukes fortsatt fastlagte retningslinjer ved nedlegging av jernbanestrekninger. Dette betyr at eiendommer/grunn til samferdselsformål som eies av Jernbaneverket, til erstatning for nedlagt jernbane, fortsatt kan overføres vederlagsfritt til berørte kommuner. Etter min vurdering er det ikke behov for innføring av noen ny lovhjemmel da dette er godt nok ivaretatt gjennom de etablerte retningslinjene.

Jeg er kjent med at den nedlagte jernbanestrekningen ved Neslandsvatn st. som kommunen ønsker å benytte til gang/sykkelveg, eies av staten v/Jernbaneverket. Fra Jernbaneverket har jeg dessuten fått opplyst at den aktuelle jernbanegrunnen kan avstås vederlagsfritt, men dette forutsetter at Drangedal kommune utarbeider en arealplan før overdragelsen kan finne sted. For å få til en løsning på denne saken tilrår jeg derfor at kommunen tar direkte kontakt med Jernbaneverket for å få avklart nødvendige formaliteter som må være på plass for å kunne ta i bruk den nedlagte jernbanestrekningen til byggingen av den planlagte gang- og sykkelvegen ved Neslandsvatn st.