Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1228 (2008-2009)
Innlevert: 22.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Besvart: 02.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En ny global klimaavtale må unngå at avtalen kan innfries ved å flytte arbeidsplasser og utslipp fremfor å redusere utslippene. Flere aktører, deriblant "ICEMAN", utvikler system som beregner CO2-innholdet i ulike produkter. Ønsket er å gi den enkelte konsument/innkjøpssjef nødvendig informasjon. Ved å synliggjøre CO2-innholdet i produktet tvinger man samtidig land utenfor systemet til å dokumentere sitt CO2-regnskap, og muliggjør tiltak mot flytting av CO2-utslipp.
Hva gjør statsråden på dette området?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1228 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen. Regjeringens fremste mål for Københavnmøtet er enighet om en ambisiøs, ny global klimaavtale, som har som utgangspunkt at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal øke med mer enn 2 grader celsius fra førindustrielt nivå. Dette ville være et virkelig gjennombrudd i klimakampen. En slik avtale vil redusere problematikken med karbonlekkasje.

Miljømerking av produkter kan være en måte å synliggjøre ulike produkters samlede miljøbelastning gjennom livsløpet og dermed gjøre det lettere for den enkelte konsument å gjøre miljøriktige valg. Det finnes i dag flere merkeordninger som har en klima- eller energikomponent. Det offisielle nordiske miljømerket Svanen som er opprettet av Nordisk Ministerråd er et slikt merke. Svanen stiller krav til energiforbruk, energieffektivitet og energikilder. Alle produkter og tjenester merket med Svanen krever lite energi – og gir dermed lavere utslipp av klimagasser.

Teknologirådet la fram sin rapport om klimamerking i fjor. Både jeg og andre statsråder vurderer fortløpende problematikken knyttet til innføring av klimamerking og de berørte departementene har opprettet en arbeidsgruppe for samlet å kunne vurdere problemstillinger knyttet til klimamerking. Landbruks- og matministeren omtaler klimamerking av mat i sin Stortingsmelding om klima som legges fram denne uka. Standard Norge har nylig på vegne av Nærings- og handelsdepartementet gjennomført et forprosjekt om bruk og utvikling av standarder for klimamerking av produkter. Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang utredninger som blant annet ser på ulike internasjonale klimamerkeordninger og klimaeffekten av transport i matproduksjon.

Et eventuelt klimamerke vil kreve et betydelig arbeid knyttet til beregning av utslipp for det enkelte produkt. Vi må også ta inn over oss at handelen skjer på tvers av landegrensene slik at et det videre arbeidet på dette feltet må skje i nært samarbeid med andre land.