Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1233 (2008-2009)
Innlevert: 25.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan synes som om Norsk hjemmefrontmuseum har vært drevet på en noe underlig måte. Det skal visstnok ha vært kontoer utenfor statens regnskapssystemer og utbetalinger som det kan settes spørsmålstegn ved.
Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i de påstander og uroen som nå preger de militære museene vi har, slik at vår stolte krigshistorie blir tatt vare på best mulig?

Begrunnelse

På grunnlag av reportasjer som ABC nyheter har hatt, kan det synes som museumsdriften har vært drevet på en noe underlig måte. Etter min oppfatning er det av den største viktighet at våre militære museer blir drevet slik at flest mulig får lære om vår krigshistorie. Det er ord mot ord om kontoene, samt at det også skal ha vært personstridigheter. Det skal i tillegg også ha vært alvorlige lageravvik ifølge granskingskomisjonen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er opptatt av at vi tar vare på og videreutvikler den kulturelle virksomheten i Forsvaret. Det er derfor viktig for meg at det ikke kan reises tvil om forvaltningen av vår kulturarv. Museene har en sentral rolle i å synliggjøre militærvesenets betydning i samfunnet Det vises i den forbindelse også til St.meld. nr. 33 (2008-2009).

Forsvarets virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk atferd. I tråd med dette igangsatte Forsvaret i 2006 en gjennomgang av driften ved Forsvarsmuseet etter mistanker om økonomiske misligheter. Undersøkelsene avdekket at det eksisterte bankkonti utenfor statsregnskapet, men det ble ikke funnet økonomisk mislighold. Forsvaret iverksatte deretter korrigerende tiltak for å sikre at museumsdriften skjer i tråd med regelverket Museene fikk i 2006 ny leder. En sentral del av hans oppdrag var å bringe de kritikkverdige forhold i orden.

Forsvaret har terminert praksisen med bankkonti utenfor statsregnskapet Det er i tillegg utviklet rutiner og avtaler med venneforeningen til Hjemmefrontmuseet, som tilfredsstiller kravet til forsvarlig forvaltning. Forhold knyttet til innkreving av inngangspenger til Hjemmefrontmuseet er gjennom dette brakt i orden.

Forsvarsdepartementet mottok høsten 2007 en anonym varsling knyttet til Forsvarets oppfølging av saken. Som følge av påstander om at Forsvaret ikke har gjort nok for å rette opp i misligheter ved museet, ble Forsvarsstaben bedt om å redegjøre for saken. Forsvaret har bekreftet at regnskaps- og forvaltningsmessige forhold avdekket ved gjennomgangen i 2006 er fulgt opp. En rekke forbedringstiltak for å etablere gode og hensiktsmessige rutiner i forvaltning av museene har blitt gjennomført.

Det er viktig for meg at man i fremtiden sikrer og legger til rette for en forsvarlig forvaltning av Forsvarets museer i tråd med regelverket En riktig drift av museene vil bidra til å fremme og til å styrke kulturens betydning og tilstedeværelse i samfunnet Kulturarven er en uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse som forvaltes på vegne av kommende generasjoner. Min visjon for kulturvirksomheten i Forsvaret er å synliggjøre og videreutvikle Forsvarets rolle som kulturbærer, kulturforvalter og kulturformidler.