Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1234 (2008-2009)
Innlevert: 25.05.2009
Sendt: 26.05.2009
Besvart: 02.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva vil finansministeren gjøre for å rydde opp og forenkle det uklare regelverket rundt sukkeravgiften og praktiseringen av dette, slik at ikke norske bedrifter og arbeidsplasser blir skadelidende?

Begrunnelse

Administreringen og praktiseringen av regelverket rundt sukkeravgift skaper problemer for norske bedrifter. I tilfeller har norske bedrifter først som resultat av tollmyndighetenes regnskapskontroll, fått beskjed om at de ikke skulle betalt sukkeravgift, søkt om fritak og fått dette innvilget, for og ved neste kontroll få beskjed om at avgift skulle vært betalt med betydelige beløp. Regelverket er tydeligvis vanskelig også for Toll- og avgiftsdirektoratet.
Reglene rundt størrelsen på emballasjen som sukkervarene kommer i skaper også problemer ettersom regelverket setter et minsteemballasjekrav på 25 kilo, mens enkelte av disse sukkervarene, som dekorasjonsmelis, kun leveres i 10-kilospakker.
Å gjøre det vanskeligere for norske bedrifter å drive sin virksomhet, samt sikre arbeidsplasser, kan umulig ha vært intensjonen med regelverket.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har hatt kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) om spørsmålet. Ifølge TAD gjelder spørsmålet vedtak i klagesak 7. mai 2009, jf. Tollregion Sør-Norges vedtak 2. juli 2008 om etterberegning.

Ved vedtaket 7. mai 2009 fant direktoratet grunnlag for å dispensere fra plikt til å svare avgift. Begrunnelsen var at direktoratet fant det overveiende sannsynlig at den avgiftspliktige virksomheten i god tro hadde innrettet seg etter feilinformasjon fra toll- og avgiftsetaten.

Rettsreglene det ble feilinformert om gjaldt vilkår for å få refundert avgift for sukker som nyttes til ervervsmessig framstilling av varer, jf. stortingsvedtaket om avgift på sukker § 3 bokstav d slik det lød for det aktuelle tidsrom (gjeldende stortingsvedtak § 2 bokstav e). Vilkår for refusjon er bl.a. at sukker som ikke er i flytende form må leveres i emballasje på minst 25 kg for å være omfattet av avgiftsfritaket, jf. forskrift 21. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 3-16-3 første ledd bokstav a. Emballasjekravet er satt for å sikre at fritaket kun gis til ervervsmessig virksomhet og ikke til annen bruk.

Kravet til emballasjeenheten kommer klart fram av den aktuelle bestemmelsen. I den konkrete saken ble det likevel lagt til grunn at toll- og avgiftsetaten hadde feilinformert slik at virksomheten hadde grunn til å tro at fritaket også gjaldt innførsel av emballasjeenheter på 10 kg.

Sett i lys av den konkrete saken spørsmålet gjelder kan jeg derfor ikke se at regelverket er uklart eller at det er grunn til å presisere dette. TAD opplyser for øvrig å være ukjent med at sukkervarer, som dekorasjonsmelis, kun leveres i 10-kilospakker. Hvis dette er problematisk bør eventuelt virksomheten ta opp dette med TAD.