Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1235 (2008-2009)
Innlevert: 25.05.2009
Sendt: 26.05.2009
Besvart: 08.06.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hans Petter Stormoen fra Erito tar i mail datert 19. mai 2009 opp en alvorlig sak knyttet til SkatteFUNN- midler for ulønnet arbeidsinnsats. Erito ble, i følge mailen, innvilget midler på til sammen 1 million for ulønnet arbeid for årene 2006 og 2007, men utbetalingene ble stoppet fordi regjeringen skulle beslutte den videre utvikling for SkatteFUNN ordningen.
Vil Regjeringen rydde opp i denne og lignende saker, og når vil Erito AS få utbetalt innvilgede SkatteFUNN midler for ulønnet arbeidsinnsats?

Begrunnelse

I mailen står det følgende:

"På grunn av manglende utbetalinger for ulønnet arbeid, befinner Erito AS seg i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon, i likhet med andre lignende bedrifter. Vi føler at dette er urimelig og nesten urettferdig. Utestående beløp hos SkatteFUNN er kr 983 000. Erito AS har gjeld relatert til SkatteFUNN pålydende kr 793 000 som fordeler seg på banklån, utestående lønn og feriepenger, offentlige fordringer samt en underleverandør. Innfris ikke disse, må Erito AS avvikles. Eierandelene i Mowecom AS må selges for å dekke utestående gjeld. Erito AS har ingen mulighet til å innfri sine fordringer og må derfor avvikles - med mindre lovte midler utbetales."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Skattefunn er en rettighetsbasert ordning der alle prosjekter som oppfyller kriteriene i skattelovens § 16-40 med forskrift, gis støtte. Norges forskningsråd og Skatteetaten administrerer ulike oppgaver innenfor ordningen. Norges Forskningsråds Skattefunnsekretariat vurderer om det planlagte prosjekt innebærer forsknings- og utviklingsarbeid som omfattes av ordningen basert på lov og forskrift.

Forskningsrådets godkjenning gjelder ikke kostnadsrammen, hvilke kostnader som inngår eller om søker faller innenfor ordningen. Kostnadene er eventuelt fradragsberettigede etter skattelovens kapittel 6, som faller under likningsmyndighetenes ansvar. Skatteetaten skal på vanlig måte kontrollere selvangivelsen med hensyn til kostnader som er oppgitt, også for godkjent Skattefunnprosjekt, og forøvrig kontrollere at øvrige krav og begrensninger i fradragsgrunnlaget ikke overskrides. Skatteetaten skal også utbetale eventuelt fradrag utover utlignet skatt, og behandle eventuelle klager på fastsettelsen av fradraget.

Det følger av beskrivelsen over at det ikke kan foreligge noen innvilging av skattefradrag eller tilskudd i Skattefunn-prosjekter før skattyter har levert selvangivelse og skatteetaten har kontrollert denne.

Når det gjelder ulønnet arbeid, utgjør ikke det en kostnad i regnskapsmessig eller skattemessig forstand. Derfor faller slik innsats utenfor Skattefunnordningen. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 2005 fattet Stortinget imidlertid vedtak om å opprette en egen tilskuddsordning for å støtte ulønnet arbeidsinnsats. Fordi tilskudd etter statstøttereglene skal ha insentivvirkning og derfor ikke kan ha tilbakevirkende kraft, ble det samtidig vedtatt en separat kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats utført i årene 2003 og 2004. Det var Nærings- og handelsdepartementet som administrerte tilleggsordningen, og Forskningsrådet stod for den faktiske gjennomføringen.

Tilskuddsordningen for ulønnet arbeid i Skattefunnprosjekter innebar nye støtteelementer og ble derfor notifisert til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i 2005. ESA godkjente ordningen først i 2008. Dette vedtaket åpner ikke for at ordningen gis tilbakevirkende kraft for årene 2006-08. Det fremgår for øvrig i tittelen til retningslinjene for tilskuddsordningen at den gjelder for ”inntektsåret 2005”.

Midlene som ble bevilget i 2005-budsjettet til tilskuddsordningen, har i mellomtiden blitt utbetalt under reglene om bagatellmessig støtte til de som har rett på støtte for ulønnet arbeid utført i 2005. Det er ikke senere, heller for 2009 bevilget midler til ordningen. Det synes dermed ikke å foreligge grunnlag for godkjenning osv. for 2006 og 2007.

Spørsmål om eventuell videreføring av ordningen vil måtte behandles i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.