Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1239 (2008-2009)
Innlevert: 25.05.2009
Sendt: 26.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for at det tilleggsbevilges nok midler slik at gang- og sykkelveiene på strekningene mellom Gvarv og Årnes, samt Beverøya camping - Mannebru, og Høgskolen - Veirudkrysset kan bli ferdigstilt?

Begrunnelse

Statsråden var i Nome kommune på et folkemøte kort tid før forrige kommune og fylkestingsvalg. På møtet lovet statsråden 5 millioner kroner til ferdigstillelse av gang- og sykkelveien mellom Gvarv og Årnes. I ettertid har det vist seg at kostnadene har blitt høyere enn forventet, og at det trengs ekstra midler for å ferdigstille utbyggingen. I tillegg til dette lovet tidligere politiske rådgiver for statsråden, Anja Hjelset, penger fra tiltakspakken slik at utbyggingen og ferdigstillelsen av gang- og sykkelvei mellom Beverøya camping og Mannebru, samt mellom høgskolen og Veirudkrysset, endelig skulle fullføres. I etterkant viser det seg at de to sistnevnte prosjektene trenger ytterligere 8,5 millioner kroner for å sikre at prosjektene kan ferdigstilles.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Deler av gang- og sykkelvegen på rv 36 mellom Gvarv og Årnes er ferdigstilt. Resterende del går gjennom et vernet våtmarksområde med restriksjoner for byggearbeidene samt dårlige grunnforhold. Statens vegvesen vurderer nå hvordan dette skal løses, men siktemålet er å fullføre denne strekningen i løpet av vinteren/våren 2010.

Gang- og sykkelveg på rv 36 mellom Mannebru og Beverøya fikk oppstartsmidler gjennom tiltakspakken, og anbudsprosessen startes opp i disse dager. Statens vegvesen legger opp til oppstart sommeren 2009, med fullføring våren 2010.

Gang- og sykkelveg på rv 359 mellom Høyskolen og Veirudkrysset fikk også oppstartsmidler gjennom tiltakspakken, og det er klart for å starte anbudsprosessen. Statens vegvesen legger opp til anleggsstart sommeren 2009, med fullføring sent i 2009 eller tidlig i 2010. Kostnadsoverslaget er 4 mill. kr høyere enn tildelte midler gjennom tiltakspakken. Et eventuelt merbehov i 2009 forutsettes dekket gjennom midlertidige omdisponeringer. Siden rv 359 blir fylkesveg fra 2010, vil Statens vegvesen avklare med Telemark fylkeskommune hvordan et restbehov for 2010 skal håndteres, og om Telemark fylkeskommune ønsker at prosjektet skal prioriteres.