Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1240 (2008-2009)
Innlevert: 26.05.2009
Sendt: 26.05.2009
Besvart: 28.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Vil statsråden syte for at alle sider ved spørsmålet om sjukehustomt på Gullaug i Lier, Buskerud vert klargjort?

Begrunnelse

Pasientane i Buskerud har lenge vore lova eit framtidsretta, samlokalisert psykiatrisk og somatisk sjukehus på Gullaug i Lier. Slike lovnader er og gjeve av representantar for regjeringspartia. Tomta på Gullaug er ferdig utgreia og forureininga i grunnen er definert og offentleg tilgjengeleg. Vidare er kommunedelplanen for området behandla og vedteke i kommunestyret i Lier kommune. Nå synes vidare prosess i saken unødig uklar, til tross for at Helse Sør Øst allereie ved utgangen av 2007 fekk mandat til å forhandle om kjøp av tomt til sjukehuset i Buskerud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg har gitt Helse Sør-Øst RHF et oppdrag om å forhandle med Orica med den klare intensjon å kjøpe tomt på Gullaug. En av forutsetningene for kjøp av tomt på Gullaug er imidlertid at risikoen knyttet til forurensningssituasjonen er akseptabel.

Tomta ryddes i dag, etter pålegg fra SFT, slik at den vil tilfredsstille bruk til industriformål. Ved bruk til sykehusformål har jeg forstått at SFT vil stille ytterligere krav om rensing og rydding av tomta. Forurensningssituasjonen for bruk av tomta til sykehusformål er derfor så langt ikke avklart.

Helse Sør-Øst RHF arbeider nå under hardt press for å få avklart dette. I arbeidet har Helse Sør-Øst RHF støtt på utfordringer knyttet opp til informasjon om forurensningssituasjonen og forhold til offentlighet om den informasjonen som måtte fremkomme.

Jeg har i brev av 18. mai 2009 til Helse Sør-Øst RHF presisert forutsetninger for å kunne sluttføre forhandlingene om kjøp av tomt på Gullaug. Helse Sør-Øst RHF må få full og uhindret tilgang på informasjon selger har om eiendommens forurensning og grunnforhold. Det er selvsagt at de lover og regler som Helse Sør-Øst RHF er underlagt, herunder offentleglova, miljøinformasjonsloven og forurensningsloven blir lagt til grunn for videre forhandlinger.

Jeg håper så raskt som mulig å få de nødvendige avklaringer til å komme videre i forhandlingene med henblikk på kjøp av tomt på Gullaug.