Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1241 (2008-2009)
Innlevert: 26.05.2009
Sendt: 26.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Åpner dagens retningslinjer for bruk av biler eid av staten for at ansatte ved statlige barnevernsinstitusjoner kan øvelseskjøre med ungdommene som bor der, eller vil statsråden, om svaret er nei, sørge for at retningslinjene blir endret slik at ungdommer som bor på statlige barnevernsinstitusjoner kan få samme mulighet til å øvelseskjøre som ungdommer i "vanlige hjem"?

Begrunnelse

Venstre er blitt gjort kjent med at ansatte ved Skjoldvegen Barnevernsenter i Bergen ikke får lov til å øvelseskjøre med ungdom som bor på senteret. Årsaken er gjeldende retningslinjer for bruk av biler eid av staten. Disse har til hensikt å minimalisere statens risiko for å komme i erstatningsansvar. Hadde Skjoldvegen Barnevernsenter hatt leasede biler ville situasjonen vært annerledes, men da det statlige senteret eier bilene sine selv har øvelseskjøring blitt en umulighet.
Konsekvensen er at ansatte i dag øvelseskjører med ungdommene i sine private biler. Slik bør det ikke være. Venstre mener at ungdommer som bor på statlige barnevernsinstitusjoner bør ha en like stor mulighet til å øvelseskjøre som det ungdommer i "vanlige hjem" har. Dersom systemet ikke åpner for det, må systemet endres. Øvelseskjøring er en del av ungdomstiden, og har staten først overtatt omsorgsansvaret bør de også ta ansvaret for øvelseskjøring.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg takker for spørsmålet.

Jeg kan bekrefte at dagens regelverk for bruk av statens motorvogner er til hinder for at ansatte ved statlige barnevernsinstitusjoner kan øvelseskjøre med ungdommene som bor der. Dette regelverket er nedfelt i kongelig resolusjon av 11. desember 1981 om alminnelige bestemmelser om bruk av statens motorvogner. I dette regelverket er det bestemt at statens motorvogner bare skal nyttes i statens tjeneste, og det er bare den som er på tjenestereise, eller som reiser i oppdrag for staten eller på statens bekostning, som kan tas med i statens motorvogner. Som kjent har staten gjennom sitt selvassuranseprinsipp ikke anledning til å tegne forsikring for statens biler.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har imidlertid gitt samtykke til en utvidelse av den personkrets som kan tas med i statens biler ved statlige barneverninstitusjoner. Utvidelsen innebærer at venner av eller familie til beboere ved statlige barneverninstitusjoner kan tas med i biler når bilbruken er en del av institusjonens omsorgs- og oppfølgingsansvar overfor beboeren. Det er imidlertid ikke gitt noen tilsvarende dispensasjon når det gjelder øvelseskjøring.

Som fagstatsråd for statens ansatte og de statlige virksomhetene er det etter min vurdering riktig å gjøre en helhetlig vurdering av det spørsmålet du tar opp, både slik at man ivaretar barn og ungdommenes rettigheter etter barnevernloven, samtidig som man sikrer et helhetlig og godt regelverk som ikke forskjellsbehandler ulike grupper med like behov.

Jeg vil sørge for at nevnte regelverk blir gjennomgått i samarbeid med berørte fagdepartement, og at det blir foretatt en vurdering av behovet for å endre regelverket.