Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1245 (2008-2009)
Innlevert: 26.05.2009
Sendt: 27.05.2009
Besvart: 08.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): IMDI melder i rundskriv 05/09, datert 7. januar 2009 at det kan skje en innskjerping av kommunenes praktisering av overgangsordningen knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (kap. 653 post 60).
Hvordan vurderer statsråden at denne innskjerpingen synes å skje med tilbakevirkende kraft?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at utvalgte kommuner i slutten av april 2009 har fått melding om skriftlig kontroll fra fylkesmennene om bruken av midler etter overgangsordningen knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det blir bl.a. vist til IMDIs rundskriv 05/09, pkt 3.4. hvor det fremgår at "dersom det i kommuner er svært få deltakere per gruppe, må kommunen kunne begrunne gruppesammensetningen med geografiske og kommunikasjonsmessige forhold eller spesielle behov hos deltakerne".
IMDI har i dette rundskrivet ikke definert hva som menes med "svært få deltakere". Fylkesmannen i Buskerud har i brev til flere kommuner bedt om begrunnelse for små grupper, også for forrige kalenderår. I vedtaket fra Fylkesmannen som er sendt kommunene etter at kommunene har gitt sine tilsvar, går det fram at kommunene for våren 2009 får inndragning av midler som allerede er brukt til norskopplæring høsten 2008. Det blir også meldt fra om at undervising som er gjennomført våren 2009 heller ikke vil få tilskudd i det omfanget det er søkt om.
Kommunene har, etter det undertegnede erfarer, tatt hensyn til spor (læringsfart) og nivå ved sammensetning av grupper, i samsvar med læreplanen for norskfaget.
En innskjerping av hvordan grupper skal settes sammen, vil generelt sett skape problemer, særlig dersom det i forkant ikke blir lagt klare føringer fra IMDI sin side mht. dette. Innskjerping med tilbakevirkende kraft gjør dette ekstra vanskelig i et ellers svært uforutsigbart system. Overgangsordningen opphører 1. september 2010. Inntil ny finansieringsording får full virkning, trenger kommunene en overgangsordning som gir nødvendig handlingsrom.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Fra 1. september 2005 ble det ved en endring i introduksjonsloven innført rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Samtidig ble det tidligere øremerkede tilskuddet som var en timebasert og aktivitetsbasert ordning, lagt om til en per capitaordning basert på objektive kriterier.

For at personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse før 1. september 2005, skulle få mulighet til å gjennomføre norskopplæring, ble det etablert en overgangsordning som er lik den tidligere tilskuddordningen. Overgangsordningen skal opphøre 1. september 2010. For de deltakerne som omfattes av overgangsordningen, får kommunene tilskudd etter gjennomførte undervisningstimer og deltakertimer. Kommunene får først tilskudd basert på planlagt undervisning, og i ettertid skjer det en avregning etter at kommunene har rapportert gjennomført undervisning. For eksempel foretas det våren 2009 en avregning for høsten 2008. Avregningen innebærer at kommunene må tilbakebetale tilskudd for undervisningstimer som ikke er gjennomført. En slik avregning har vært praktisert i flere år og er ikke en følge av overgangsordningen. Reglene er således ikke innskjerpet.

Kommunene organiserer opplæringen uavhengig av hvordan den finansieres. I én gruppe kan det være deltakere som får undervisningen finansiert etter forskjellige ordninger. Undervisningsgrupper settes sammen ut fra deltakernes tidligere utdanning, deltakernes behov og hva som er hensiktsmessig for den enkelte kommune.

Når det fra statens side ikke er tallfestet hvordan undervisningsgrupper skal settes sammen, er det fordi kommunene ut fra lokale forhold og elevens behov skal ha handlingsrom. Situasjonen i kommunene kan variere mye med hensyn til antall deltakere, behov for undervisning, geografi og kommunikasjon. Fylkesmennene må derfor utøve skjønn i praktiseringen av ordningen, samtidig som det må sikres en enhetlig praksis i like tilfeller. Integrerings- mangfoldsdirektoratets (IMDi) rundskriv er ment å ivareta dette. IMDi har bedt om at fylkesmennene rapporterer om hvordan de følger opp utfasing av overgangsordningen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil følge utviklingen videre med utfasing av overgangsordningen.