Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1246 (2008-2009)
Innlevert: 27.05.2009
Sendt: 27.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den 1. juli 2009, om litt over en måned, trer den nye plan- og bygningsloven i kraft. Byggeforbudet i strandsonen er hjemlet i plandelen. Nasjonale planretningslinjer for forvaltningen av strandsonen er imidlertid enda ikke sendt ut.
Når vil kommunalpolitikerne, som om en måned skal forholde seg til nye planretningslinjer, bli gjort kjent med og få uttale seg om disse?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Strandsonen er av nasjonal betydning, og i den nye plandelen av plan- og bygningsloven er derfor forbudet mot bygging i 100-metersbeltet videreført og strammet inn. I forbindelse med ny lov er det forutsatt at det skal utarbeides statlige planretningslinjer for en geografisk differensiert strandsonepolitikk, som tar hensyn til ulikhetene langs kysten. Miljøverndepartementet arbeider med et utkast til retningslinjer, som skal sendes på høring før de vedtas.

Retningslinjene vil utdype de nasjonale føringene som er formidlet gjennom tidligere rundskriv og stortingsmeldinger, og seinest er omtalt i odelstingsproposisjonen til ny lov. Det dreier seg om retningslinjer og ikke forskrifter, og det er ikke nødvendig at retningslinjene kommer samtidig med at ny lov trer i kraft. Målet er likevel at retningslinjene skal kunne tre i kraft i løpet av året.