Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1252 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 28.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forvaltningsreformen innebærer overføring av svært mange av riksveiferjene til fylkeskommunene. I regjeringens forslag til NTP 2010-2019 er økonomisk oppgjør skissert og i Kommuneproposisjonen 2010 er oppgjøret utkvittert. Riksveiferjer som fylkeskommunene overtar fra og med 2010 får totalt samme beløp som staten selv bruker i 2009. Det er altså ikke lagt inn midler til dekning av kostnadsøkning og kvalitetsforbedring av ferjetilbudet.
Hvordan mener statsråden ferjetilbudet skal bedres i 2010 uten økte rammer?

Begrunnelse

Jeg viser til tabell 6.2. side 68 i NTP 2010-2019 (2008 - 2009) og til tabell 6.1 side 46 i St prp nr 68 (2008-2009) Kommuneproposisjonen 2010.
Fylkene vil gjennom forvaltningsreformen overta 78 av 95 ferjesamband. Bare 17 ferjer av 95 vil fortsatt være riksveieferjer etter reformen er gjennomført.
I Kommuneproposisjonen side 43 heter det:"

I den samlede rammen inngår også midler til kjøp av ferjetjenester i fylkene på totalt 1369 mill.kr. Dette tilsvarer bevilgningsnivået i 2009."

I NTP 2010-2019 side 118 heter det fra Regjeringen:

"Regjeringen har vært opptatt av å bedre ferjetilbudet i perioden, og er opptatt av at tilbudet skal styrkes videre. SD legger til rette for at både frekvens og åpningstid kan økes for de fleste samband i planperioden."

Regjeringen har altså klare mål om bedre ferjetjenester, men legger overhode ikke inn økning i bevilgningsrammen til ferjetjenester. Jeg viser til at regjeringen selv har økt rammen til øvrige stamveier med 52,5 % i forslag til ny NTP i forhold til NTP i perioden 2006-2015.
Dagens riksveiferjenett trenger også økte rammer dersom kostnadsøkning skal dekkes inn og m kvaliteten i form av åpningstid, frekvens, kapasitet, hastighet og regularitet skal bedres.
Jeg ber derfor samferdselsministeren klargjøre om det er bruk av anbud som skal sikre nødvendig kvalitetsforbedring innenfor riksveiferjene i perioden 2010 - 2019 og hvilke tiltak regjeringen vil gjennomføre for å øke bruken av anbud innenfor ferjesektoren i Norge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Med hensyn til ditt spørsmål om hvordan bedring av ferjetilbudet skal realiseres viser jeg til pkt. 6.3.2.8, side 80 i Regjeringens forslag til NTP 2010-2019, der det heter:

”Samferdselsdepartementet legger opp til en gradvis innfasing av det nye tilbudet i takt med nye utlysninger av anbud i disse sambandene. Samferdselsdepartementet forventer at konkurranseutsettingen vil gi effektiviseringsgevinster som fører til kostnadsreduksjon ved kjøp av ferjetjenester.”

På side 69 i St.prp. nr. 1 (2008-2009) fra Samferdselsdepartementet heter det:

”Det er en målsetning at alle ferjesamband som ikke avløses av faste vegsamband, skal være lyst ut på konkurranse i løpet av 2009.”

I tillegg vil jeg gjøre oppmerksom på at fylkeskommunene i kommuneproposisjonen for 2010 fikk signaler om økte rammer generelt, og hvor deler av denne rammeøkningen er begrunnet i økte forpliktelser på samferdselsområdet. Fylkeskommunene vil selv avgjøre hvordan dette handlingsrommet skal benyttes i årene som kommer.