Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1253 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 28.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr 155 om økonomiske rammer vedr forvaltningsreformen sendt fra transportkomiteen i forbindelse med behandling av NTP 2010-2019. Det fremgår at øvrige riksveier skulle hatt hhv 5,49 mrd. kr. og 6,1 mrd.kr. (med og uten låneordning) for perioden 2010-2019 dersom disse veiene skulle fått samme vekst som det er lagt inn i planen for stamveier.
Hvorfor har ikke Regjeringen lagt inn samme vekst for øvrige riksveier som overføres til fylkene som for stamveier som staten beholder?

Begrunnelse

Jeg viser følgende informasjon i svar på spm. nr. 155:

v) Om ein skal ha lik vekst for øvrige riksvegar som for stamvegar i NTP 2010-2019, må ein ha ei økonomisk ramme på 9,73 milliardar 2009-kronar til desse vegane. Auken i rammene til øvrige riksvegar isolert sett, må vera på 3,35 milliardar sett i høve til rammene i NTP-perioden 2006-2015, og 2,14 milliardar ytterlegare auke i høve til NTP 2010-2019, når ein tek omsyn til rentekompensasjonen. Då tala for "sams vegadministrasjon" ikkje er fastlagde, er dette halde utanom berekninga.
vi) Om ein skal ha lik vekst for øvrige riksvegar som for stamvegar, må ein ha ei økonomisk ramme på 9,73 milliardar 2009-kronar til desse vegane. Auken i rammene til øvrige riksvegar isolert sett, må vera på 3,35 milliardar sett i høve til rammene i NTP-perioden 2006-2015, og 2,74 milliardar ytterlegare auke i høve til NTP 2010-2019 når ein ikkje tek omsyn til rentekompensasjonen. Då tala for "sams vegadministrasjon" ikkje er fastlagde, er dette halde utanom berekninga.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) la regjeringa til grunn at statens bevilgninger til fylkeskommunene ved overtakelse av det øvrige riksvegnettet skal skje gjennom rammetilskuddsordningen, og at dette skulle presenteres i kommuneproposisjonen. Arbeidet med økonomien tilknyttet forvaltningsreformen var ikke ferdigstilt ved fremleggelsen av St.meld. nr. 16 (2008-2009). Regjeringen la derfor til grunn økonomiske rammer for øvrige riksveger basert på 2009-budsjettets rammer, samt en rentekompensasjonsordning tilsvarende et aktivitetsnivå på 2 mrd. kr per år.

I St.prp. nr. 68 (2008-2009) Kommuneproposisjonen 2010 har regjeringa lagt opp til en vekst i fylkeskommunenes frie inntekter med 1,5 milliarder kr, hvorav 1 milliard kr er direkte knyttet til overføringen av øvrig riksvegnett som en følge av forvaltnings- reformen. I tillegg kommer midler som en følge av overføringen av ansvaret for det øvrige riksvegnettet på om lag 6 mrd. kr.

Videre er det i NTP varslet 500 mill. kr årlig til rassikring på fylkesvegnettet. Regjeringen legger i St.prp. nr. 68 (2008-2009) Kommuneproposisjonen 2010 opp til at det er staten som skal dekke kostnadene ved nasjonale turistveger. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 var det opprinnelig lagt opp til at fylkeskommunene skulle dekke dette innenfor den fylkesfordelte rammen. Det er ikke gjort noe uttrekk fra rammen til fylkeskommunene for dette, noe som utgjør om lag 100 mill. kr årlig.

Jeg vil også understreke at Nasjonal transportplan er en tiårsplan, i motsetning til kommuneproposisjonen som omhandler økonomiske rammer for 2010.