Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1256 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 29.05.2009
Besvart: 08.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): NorFraKalk i Verdal har en utslippstillatelse på 6 kg kvikksølv. En rapport utarbeidet av Veritas viser at kvikksølvutslippene på 6 kg fra NorFraKalks anlegg i Verdal kan reduseres vesentlig gjennom et renseanlegg.
Vil statsråden sørge for at bedriften blir pålagt rensing av kvikksølvutslippene?

Begrunnelse

I Trønderavisa 15.mai 2009 er det opplyst at fabrikken til firmaet NorFraKalk kan slippe ut seks kilo kvikksølv fra brentkalkfabrikken på Ørin i Verdal.
I en ny rapport har Det Norske Veritas funnet ut at det er mulig å fjerne kvikksølvet. Konsulenten som har utredet saken anbefaler at renseanlegg ikke monteres fordi selskapet holder seg innenfor utslippsgrensene fra Statens Forurensingstilsyn(SFT).
Bedriftsledelsen uttaler at renseanlegg ikke er aktuelt på grunn av kostnadshensyn.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kvikksølv er en farlig miljøgift. Det er fastsatt et nasjonalt mål om vesentlig å redusere utslippene av kvikksølv innen 2010, med sikte på stans i utslippene innen 2020. De nasjonale utslippene er redusert med om lag 60 % siden 1995.

Regjeringen vil fortsette å arbeide med ytterligere utslippsreduksjoner, og vurderer alle aktuelle utslippskilder.

Statens forurensningstilsyn ga 30. oktober 2007 NorFraKalk AS tillatelse til drift av en kalkovn i Verdal kommune. I tillatelsen er det gitt strenge vilkår. Bedriften er gitt tillatelse til et begrenset utslipp av kvikksølv og andre miljøgifter, støv og karbondioksid. Samtidig er det også stilt krav om overvåking av miljøtilstanden i områdene rundt virksomheten, til akuttberedskap hos bedriften, til utredning av bruk av andre energibærere enn spillolje for å redusere karbondioksidutslippene, og til utredning av ytterligere rensing for å redusere utslippene av prioriterte miljøgifter. Utslippene fra NorFraKalk AS som delvis kommer fra naturlige forekomster i kalksteinen, skal ifølge Statens forurensningstilsyn ikke redusere den lokal luftkvaliteten i Verdal. Dersom miljøtilstanden i områdene rundt virksomheten likevel skulle påvirkes av utslippene, vil dette avdekkes gjennom miljøovervåkningen og håndteres.

Statens forurensningstilsyns tillatelse har blitt påklaget av naboer og Naturvernforbundet lokalt. Statens forurensningstilsyn har opprettholdt vedtaket og oversendt saken til departementet som nå har den til behandling.

Det er Statens forurensningstilsyn som har myndighet etter forurensningsloven til å stille krav til denne typen industri. På grunnlag av utredningen av ytterligere rensing for å redusere utslippene av prioriterte miljøgifter, vil Statens forurensningstilsyn vurdere om det skal stilles strengere krav. Miljøverndepartementet vil være klageinstans for et eventuelt nytt vedtak, og jeg ønsker derfor ikke kommentere saken ytterligere nå.