Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1258 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 29.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): I avisen TA den 27. mai fortelles det om en kvinne som har en sønn på 14 måneder. Foreldrene venter fremdeles på foreldrepengene som hun har fått bekreftet at hun har rett til. Det er fattet et vedtak i Nav, men foreldrene har klaget på vedtaket og på den måten bidratt til at det har gått lengre tid. Etter at saken har versert mellom Nav kontorer siden mars 2008, får hun nå beskjed om at "saken er for dårlig opplyst" og at den må behandles på nytt hos Nav forvaltning i Skien.
Aksepterer statsråden så lang behandlingstid i Nav?

Begrunnelse

Det er nå 14 måneder siden kvinnen fødte en sønn. 3. mars i fjor søkte hun om foreldrepenger. 25. mars ble søknaden innvilget. I mai anket kvinnen vedtaket fordi hun mente beregningsgrunnlaget ikke var riktig. I desember ble saken avvist og foreldrene fikk anledning til å sende merknader, noe som ble gjort i samme måned. I begynnelsen av mai 2009 får de beskjed om at saken er for dårlig opplyst. Vedtaket blir opphevet og saken sendt til ny behandling. Det er forståelig at Nav trenger ekstra tid til å behandle klage og nye opplysninger, men å bruke et halvt år på å komme frem til at saken er for dårlig opplyst må være uakseptabelt. Foreldrepengene skal erstatte bortfalt inntekt på grunn av fødselspermisjonen og familien trenger denne inntekten til livsopphold. Det er helt uakseptabelt at de skal måtte klare seg uten inntekt i mer enn de 14 månedene som allerede er gått.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg har innhentet en redegjørelse om saken fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. I følge redegjørelsen gjorde NAV Tokke vedtak om foreldrepenger 26. mars 2008. Foreldrepenger har så vært utbetalt hver måned fram til rettighetene utløp. Etter de opplysninger jeg har mottatt, er det er med andre ord ikke korrekt at vedkommende har måttet klare seg uten inntekt (foreldrepenger)i 14 måneder. Tvisten dreier seg om hvorvidt foreldrepengene er beregnet etter korrekt inntektsgrunnlag, eller om grunnlaget burde ha vært høyere. NAV Forvaltning Skien fikk saken til behandling i mai 2008 da brukeren klagde på beregningsgrunnlaget. NAV Forvaltning Skien fant ikke grunnlag for å endre NAV Tokkes vedtak og sendte saken til klage- og ankeenheten i desember 2008. Etter å ha vurdert saken, opphevet klage- og ankeenheten det opprinnelige vedtaket om foreldrepenger 7. mai 2009. Saken ble da sendt tilbake til NAV Forvaltning Skien. I oversendelsen fra klage- og ankeenheten ble det bedt om å få vurdert om brukeren var i en varig endret inntektssituasjon på sykmeldingstidspunktet og om variasjonene i brukerens inntekt skyldes naturlige variasjoner eller om det var en permanent endring av arbeidsforhold.

Hvis det er riktig at beregningsgrunnlaget burde vært høyere, vil vedkommende få en etterbetaling når saken blir ferdigbehandlet. I motsatt fall har hun fått alt hun har krav på utbetalt i rett tid. Tvisten om størrelsen på utbetalingen har det dessverre tatt for lang tid å behandle. Det er beklagelig.

Som jeg redegjorde for ved behandlingen av St.prp. nr. 51 (2008-2009), har saksbehandlingstidene økt på en del ytelsesområder den siste tiden. Jeg vil igjen understreke at jeg har tett oppfølging av etaten når det gjelder utviklingen av restanser og saksbehandlingstider. Rett ytelse til rett tid er en særlig prioritert oppgave for Arbeids- og velferdsetaten. Samtidig er det også viktig å sikre nødvendig kvalitet i saksbehandlingen.