Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2008-2009)
Innlevert: 29.05.2009
Sendt: 29.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Ved besøk på sykehuset i Bodø registrerte undertegnede mange korridorpasienter. Det er tverrpolitisk enighet om at det er uhygienisk og uforsvarlig å plassere syke mennesker på denne måten. Når det samtidig viser seg at sykehuset kan ha ledige senger i andre poster eller avdelinger, er det rimelig å anta at grunnen til at pasienter ligger i korridoren er at det skal spares penger. Dette er uakseptabelt.
Vil statsråden sørge for at sykehuset i Bodø endrer sin praksis på dette området?

Begrunnelse

Allerede i Dokument 8:36 (1999-2000) tok representantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik (FrP) opp problemet med korridorpasienter og foreslo etablering av nye sengeplasser i medisinske avdelinger. I Innst. S. nr. 301 (2000-2001) uttalte komiteen i en merknad flg.:

"Komiteen er av den oppfatning at det ikke er ett enkelt grep, som å utvide med flere sengeplasser som kan redusere antall korridorpasienter. Det er nødvendig med en rekke tiltak når det gjelder organisering av og rammevilkår for sykehusene, fleksibilitet mellom avdelinger, finansieringsordninger, tilgang på kvalifisert personell, god ledelse og økte ressurser".

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) vises det til at det er liten bedring når det gjelder problemet med korridorpasienter og at det skal arbeides videre med kvalitetsindikatorene. Det kan ikke aksepteres at sykehusene, ved å legge syke mennesker i en seng i en korridor, sparer penger mens sengeplasser står ubrukte.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er bred enighet om at det som hovedregel ikke skal være korridorpasienter i norske sykehus. Andel korridorpasienter ble innført som en nasjonal kvalitetsindikator i 2003. På landsbasis har andelen korridorpasienter variert mellom 2 og 3 prosent. I 3.tertial 2008 var imidlertid andel korridorpasienter 1,5 prosent, den laveste andelen noen gang. På Nordlandssykehuset i Bodø har andelen korridorpasienter variert fra 0,8 til 2,3 prosent fra 2006-2008. I 3.tertial var andelen korridorpasienter 2,1 prosent. Dette tilsvarer fire pasienter i korridor hver dag i perioden.

Jeg følger nøye med på utviklingen på andel korridorpasienter i alle regionale helseforetak. De regionale helseforetakene rapporter tertialvis andel korridorpasienter til Helse- og omsorgsdepartementet, og rapporterer iverksatte tiltak og forventet måloppnåelse i årlig melding. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av flere sykehus i Helse Nord RHF som har uløste utfordringer knyttet til resultater på kvalitetsindikatorene. Helse Nord RHF har samlet en negativ utvikling innen viktige indikatorer som epikrisetid, korridorpasienter og ventetid. Helse Nord RHF har derfor besluttet å iverksette flere tiltak for å bedre situasjonen, herunder tydeliggjøre krav til helseforetakene, månedlig rapportering og oppfølgingsmøter, og pålegg om styrebehandling av resultatene i HF styrene og i kvalitetsutvalg, og at det utarbeides en plan med konkrete tiltak for å nå styringsmålet i 2009. Helse Nord RHF påpeker også at Nordlandssykehuset har hatt store omorganiseringsprosjekter og ombygginger i 2008, og at det er forventet bedre pasientflyt og færre korridorpasienter når omstillingene er ferdig.

Kødannelser og dårlig pasientflyt i sykehus og mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, som korridorpasienter er et eksempel på, er en sammensatt problemstilling som krever kontinuerlig innsats på mange områder. Viktige tiltak som helseforetakene kan gjøre er å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre gjennom å etablere gode systemer for pasientflyt. Mange sykehus har dessuten en reservekapasitet som kan frigjøres ved en omfordeling av sengeplassene mellom de ulike avdelingene og fagområdene.

Fra helsemyndighetenes side ser jeg Samhandlingsreformen som det viktigste tiltaket for å få ned antall korridorpasienter. Vi står nå foran en dobling av antall eldre over 67 år; med andre ord vil de utfordringene vi har i dagens situasjon være marginale sammenlignet med de som kommer. Det vil være av avgjørende betydning å bygge opp kommunehelsetjenesten slik at flere pasienter kan få et tilbud utenfor sykehus.