Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1264 (2008-2009)
Innlevert: 29.05.2009
Sendt: 02.06.2009
Besvart: 08.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva kan statsråden gjøre for å støtte det viktige arbeidet Frelsesarmeen gjør for utenlandske innsatte i norske fengsler med hensyn til så vel soning som hjemsendelse fra Norge?

Begrunnelse

Frelsesarmeen arbeider for å hjelpe utenlandske innsatte som har utfordringer under soning bl.a. med språkproblemer og som møter store utfordringer ved retur fra Norge. Målet er å hindre tilbakefall til kriminelle miljøer som førte dem til Norge. Gjennom prosjektet Trygt hjem, samarbeides det med Frelsesarmeen i andre land for å ivareta en retur som bidrar til dette målet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere når domfelte skal tilbakeføres til samfunnet. Justisdepartementet støtter derfor Frelsesarmeens og andre organisasjoners arbeid ved økonomiske tilskudd til flere av deres prosjekter, jf. St.prp.nr.1 (2008-2009) kap. 430 post 70.

Frelsesarmeen har i flere år fått tilskudd til ulike tiltak. Det gis et øremerket tilskudd til Fretex Elevator som gir mulighet til å reservere 20 behandlingsplasser iht. straffegjennomføringsloven § 12. Tilskuddet er i 2009 på 5,799 mill kr.

Frelsesarmeens fengselsarbeid, som har fått fri tilgang til å besøke innsatte i norske fengsler, bistår innsatte både i varetekt, under straffegjennomføring, i løslatelsesarbeid og etablering av sosialt nettverk. I denne sammenheng gjør Frelsesarmeen en særlig god jobb overfor utenlandske innsatte som kan bli isolert på grunn av språkproblemer. Departementet støtter dette arbeidet med 500 000 kr i år over kap. 430 post 70.

I tillegg gir departementet støtte til Frelsesarmeens ”Prosjekt innsatte fra Øst-Europa og Baltikum” som er et målrettet arbeid rettet mot disse gruppene ved at man møter de innsattes behov gjennom samtale, praktisk hjelp og planlegging av løslatelsen. Prosjektet får i 2009 et tilskudd på 55 000 kr over kap 430 post 70.

Kartlegginger fra kriminalomsorgen og tilbakemeldinger fra Frelsesarmeens fengselsarbeid tyder på at mange innsatte og domfelte ikke får informasjon om rettigheter og tilbud på et språk de forstår. Justisdepartementet foreslår derfor i St. meld. nr. 37 (2007-2008) å øke innsattes tilgang til tolketjenester og utarbeide informasjonsmateriell på flere språk. I tillegg foreslås det å legge til rette for økt kontakt med familie og øvrig nettverk ved blant annet utvidet telefontid.

Justisdepartementet nedsetter nå en arbeidsgruppe som skal utrede behov og tiltak for å sikre adekvat tolketjeneste og informasjon til innsatte og domfelte som ikke snakker eller forstår norsk. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2009. De frivillige organisasjonenes muligheter for å bidra, herunder Frelsesarmeens, vil bli vurdert i oppfølgingen.