Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1269 (2008-2009)
Innlevert: 03.06.2009
Sendt: 03.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil konsesjonen for sending av riksdekkende TV bli videreført for TV2 eller annen søker, og når kan Stortinget forvente at staten får avklart under hvilke rammebetingelser dette eventuelt skal skje?

Begrunnelse

Rammene for nye konsesjonsavtaler for riksdekkende TV er under endring som følge av nye teknologiske rammebetingelser. Ikke minst gjelder dette etter etableringen av det digitale bakkenettet. Hvorvidt konsesjonen for TV 2 videreføres, og under hvilke gjensidige betingelser dette eventuelt kan skje, er av stor betydning ikke bare for TV 2, men også for andre aktører i TV markedet. Så vidt vites skal staten i henhold til gjeldende konsesjon ta stilling til dette senest 9 måneder før utløpet av avtaleforholdet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg minner om at problemstillingen representanten Thommessen tar opp ble drøftet utførlig i St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid. Stortingsflertallet sluttet seg til departementets hovedkonklusjoner, jf. Innst. S. nr. 24 (2007-2008) .

Siden reklamefinansiert fjernsyn ble innført har norske myndigheter ført en aktiv politikk for å legge til rette for at kommersielle aktører skal tilby allmennkringkasting, jf. bl.a. drøftingen i Ot.prp. nr. 55 (1989–90) TV 2 Lov om reklame i kringkasting mv.

I St. meld. nr. 30 (2006-2007) pekes det på at overgangen til digital distribusjon av fjernsyn har svekket grunnlaget for å stille konsesjonsvilkår. Staten har på vegne av fellesskapet kunnet gi kringkasteren konsesjonsvilkår i bytte mot kringkasterens råderett over knappe frekvensressurser. Kringkasterens motytelse har bestått i å påta seg forpliktelser av økonomisk eller kulturpolitisk karakter, herunder krav om et allmennkringkastingstilbud. I digitale kringkastingsnett utnyttes frekvensressursene langt mer effektivt enn i analoge nett. Dette har svekket grunnlaget for å pålegge kringkastere individuelle konsesjonsforpliktelser.

I meldingen heter det videre at digital distribusjon innebærer at alle kanaler i utgangspunktet stiller likt og at likebehandlingshensyn tilsier ”…at staten ikke bør pålegge enkeltkanaler særskilte programforpliktelser. Etter departementets syn faller derfor grunnlaget for å stille individuelle programvilkår i konsesjon til enkeltkonsesjonærer bort med overgangen til digital distribusjon av fjernsyn.”

Departementet konkluderer i meldingen med at det ved utløpet av TV 2s konsesjonsperiode vil ”…vurdere å innføre formidlingsplikt i det digitale bakkenettet mot allmennkringkastingsforpliktelser.” Eventuelle kanaler som er underlagt formidlingsplikt må etter EØS-retten blant annet oppfylle klart definerte allmenne hensyn. Jeg vurderer forholdene i markedet fortløpende. Det vil bli satt ned en gruppe som skal helhetlig se på en rekke av rammevilkårene på dette området. TV2 vil sammen med andre sentrale aktører bli invitert til å delta i denne gruppen.