Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1273 (2008-2009)
Innlevert: 03.06.2009
Sendt: 04.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at kommunene sørger for belysning i gater og veier nattestid?

Begrunnelse

Ifølge NRK tekst-TV, har Trondheim kommune valgt å slå av gatebelysningen i sommer. Fra 18. mai til 18. august vil kommunale veier og gater i byen være mørklagte. Adressa.no har intervjuet en bussjåfør som sier han blir sliten av og stadig være på utkikk etter mørkkledde. Distriktsleder for Trygg trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det relativt sett er mye påkjørsler av fotgjengere i Trondheim. Trondheim kommune skal på denne måten spare en halv million kroner.
Riktignok kan sommernettene være lyse i Trondheim. Men selv i juni er solen nede i ca. 4 timer. Trondheim er en stor by, og det er veitrafikk døgnet rundt. Det sier seg selv at manglende belysning av veier og gater både er ubehagelig og trafikkfarlig. I tillegg har gatelys en kriminalitetsforebyggende effekt, spesielt når det gjelder volds-, vinnings- og sedelighetsforbrytelser.
Belysning i kommunale veier og gater nattestid er en av kommunens viktigste oppgaver. Det er derfor viktig å hindre at norske kommuner svikter sitt ansvar her.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Forskning viser at vegbelysning er et godt trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhetshåndboken, utgitt av Transportøkonomisk institutt, viser at belysning av tidligere ikke belyste veger kan redusere antall dødsulykker i mørket med ca 65 % og personskadene med ca 30 %. Ut fra dette kan det antas at fjerning av belysning kan være meget uheldig ut fra et trafikksikkerhetssynspunkt.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet for slik belysning opp mot kommunenes øvrige oppgaver og tjenestetilbud. Samferdselsdepartementet vil på grunnlag av meldinger om at enkelte kommuner reduserer omfanget av vegbelysning be Statens vegvesen kontakte kommunene for å informere om hvor viktig slik belysning er for sikkerhet og trygghet på trafikkerte veger.

For statens del er det ikke aktuelt å redusere omfanget av slik belysning. For neste transportplanperiode er programområde trafikksikkerhet, hvor dette tiltaket ligger inne, prioritert med mer enn en dobling av de økonomiske rammene sammenliknet med inneværende periode. For å bedre effekten av disse økede økonomiske rammene arbeides det aktivt for å utvikle nye og bedre tekniske løsninger. I denne sammenheng kan jeg også informere om at Statens vegvesen driver flere forsøk med LED-belysning av veger og gater. Denne belysningsformen krever lavere strømforbruk og har lengre holdbarhet og kan derved redusere kostnadene til belysning. Også internasjonalt drives det i dag mye forskning for å utvikle LED-belysning som er like god som dagens tradisjonelle belysning.

Resultatene fra denne forsøksvirksomheten vil selvsagt også kunne benyttes av kommunene for å redusere deres kostnader knyttet til vegbelysning.