Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1274 (2008-2009)
Innlevert: 03.06.2009
Sendt: 04.06.2009
Besvart: 12.06.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kongsvinger kommune søkte og fikk tildelt stimuleringsmidler til arbeid med oppfølging av barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet krever nå tilbake ubenyttede midler, for 2007 og 2008. Det er sterkt kritikkverdig at kommunen, som har søkt om midlene, ikke har planlagt og gjennomført målrettede tiltak, mens bedre forberedte kommuner kanskje har fått avslag på sin søknad.
Vil statsråden sørge for bedre kontroll slik at midlene blir brukt til det formålet de var ment for?

Begrunnelse

En kommune som har registrerte problemer med å skaffe nok midler til rusomsorgen har sannsynligvis tilgrensende problemer med barn av rusmiddelmisbrukere som ikke får nødvendig omsorg og oppfølging. Det må antas at midlene også kan brukes til å kvalifisere personell til slike oppgaver innen både rusomsorgen og omsorgen for barn og ungdom. Det er en viktig oppgave å bidra til at barn av personer med rus- eller psykiske problemer får hjelp til å bl.a. forebygge en utvikling der barn og/eller ungdom får de samme problemene som foreldrene ofte sliter med. Det er en fallitterklæring at tildelte midler ikke tas i bruk slik intensjonen var, særlig etter at de har søkt om å få slike midler. Kongsvinger kommune, som i dette tilfellet får inndratt store summer, bør få gjennomført en kontroll av situasjonen i kommunen på dette området snarest, slik at det kan bringes på det rene om barns og ungdoms rettigheter på dette området blir prioritert.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er enig med representanten Kjos at det er beklagelig at Kongsvinger kommune ikke har klart å planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. I forbindelse med regjeringens satsing på dette feltet, var Kongsvinger kommunen en av 26 kommuner som i 2007 på bakgrunn av søknad med prosjektbeskrivelse, fikk status som ”modellkommune” for langsiktig og systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre.

De 26 modellkommunene fikk tildelt stimuleringsmidler i 2007. I tilsagnet ble det informert om at departementet forutsatte årlig rapportering. I Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) tildelingsbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2008, ble ansvaret for denne satsingen overført fra BLD til Bufdir.

I 2008 fikk modellkommunene tilskudd fra Bufdir. I tilskuddsbrevet ble det informert om statens Bevilgningsreglement og opplyst om muligheten til å søke om overføring av tilskudd dersom det skulle oppstå uforutsett behov for å utsette gjennomføring av aktiviteten til neste kalenderår. Ubenyttede midler ville ellers måtte tilbakebetales, dersom tilskuddet helt eller delvis ikke ble benyttet i tråd med brevets vilkår. Videre ble det opplyst at tilskuddet ikke ville bli ansett rettmessig brukt dersom Bufdir ikke mottok dokumentasjon som beskrevet under ”rapporteringskrav”. Dette ville kunne medføre tilsvarende krav om tilbakebetaling som om det var påvist for høy utbetaling. Dette er i samsvar med Bevilgningsreglementet.

Det er beklagelig at noen kommuner kom sent i gang med arbeidet, og her kunne nok også Bufdir vært en sterkere pådriver for å få raskere fremdrift i kommunene.

Ordning for tilskudd til modellkommunene i 2009

Følgende nye prosedyre er formidlet fra Bufdir til modellkommunene i brev datert 15. mai 2009:

• Regnskap for 2009 sendes Bufdir på tilsendt regnskapsskjema innen 1. november 2009

• Regnskapet skal kun innbefatte aktivitet som modellkommune

• Regnskapsskjemaet skal vise bruk av midler i 2009, inkl. stipulerte utgifter ut året

• Regnskapet skal være i samsvar med beskrevne vilkår for å motta stimuleringsmidler og formålet med stimuleringsmidlene

• Kommunens regnskapsførte og estimerte utgifter for 2009, utbetales på disse forutsetningene innen 1. desember 2009.

Bufdir har nå god kontakt med de tverrfaglige og tverretatlige prosjektorganisasjonene i modellkommunene ved direkte kontakt med regional koordinator i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)/ ansvarlige i fagteam, og i det etablerte nettverket mellom kommunene og Bufetat ved regionale og nasjonale seminarer. Det er gjennomgående stort engasjement i modellkommunene for å legge grunnlag for systematisk og langsiktig oppfølging av barn av psykisk syke foreldre og/eller barn av foreldre som har rusproblemer. Det er ikke grunn til å tro at dette engasjementet vil bli svekket.